chucmungnammoi2017

Trang chủ

Sách sắp xuất bản cuối tháng 01-2017

1. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

2. Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII

3. Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước ...

4. Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 68