Trang chủ Văn hóa, xã hội Làng xã Việt Nam, một số vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội

Làng xã Việt Nam, một số vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội

        Cuốn sách gồm có 3 phần. Phần I: Kết cấu kinh tế; Phần II: Kết cấu xã hội; Phần III: Kết cấu văn hóa. Đây là những suy nghĩ của tác giả qua gần hai chục năm, nhiều ý kiến đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong hai thập kỷ 1980 và 1990. Nội dung có kế thừa những thành quả nghiên cứu của nhiều người nhưng không trùng lặp với ý kiến của họ. Tác giả đã tập trung phân tích những vấn đề chính từ truyền thống đến hiện đại, từ kết cấu kinh tế đến kết cấu văn hóa, xã hội của làng xã Việt Nam. Qua đó, cho thấy sở hữu ruộng đất và kinh tế hộ gia đình ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược đưa làng xã phát triển theo mô hình kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa văn minh hiện đại với bản sắc truyền thống, văn hóa xóm làng.

       Đây là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

        Sách gồm 280 trang, giá 49.000đ.

                                                                                                            HỒNG QUÝ