cmnsvn

Trang chủ Pháp luật Luật di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành

luat-disn-vh

Tác giả: Quốc hội

Số trang:136 trang

Giá tiền: 21.000đ

Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới, đồng thời nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Luật di sản văn hóa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua 29-6-2001 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2002.

Sau 8 năm được ban hành, nhiều nội dung quy định tại Luật di sản văn hóa năm 2001 đã không đáp ứng được yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, tại kỳ họp thứ 5, ngày 18-6-2009 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2010. Vừa qua, để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số vấn đề của Luật di sản văn hóa hiện hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 29-9-2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định này thay thế Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11-11-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2001.

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuốn sách gồm các văn bản: Luật di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21-9-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 19-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (nhiệm kỳ 2010-2014); Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa (trích).