Trang chủ Các ấn phẩm khác Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng

Read More

atutuonghcm1Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)

Số trang: 388 trang

Giá tiền: 63.000đ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố đảng vể tư tưởng, về tổ chức" (Bài nói tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra của Đảng).

Trên cơ sở đó, chúng ta nhận thức được tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, lương tâm và danh dự của dân tộc, xứng đáng là người lãnh đạo, người đồng chí trung thành của nhân dân.

Là một Đảng cầm quyền, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, tổ chức và động viên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đưa sự nghiệp cách mạng của đất nước tiến lên theo mục tiêu đã chọn, Đảng phải mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phải có kỷ luật nghiêm minh. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nhằm thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập, nghiên cứu một cách có hệ thống các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; giúp các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng các cấp có thêm cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng.

Cuốn sách gồm có hai phần:

Phần thứ nhất: Một số tác phẩm, bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Phần thứ hai: Các bài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng