Trang chủ Các ấn phẩm khác Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng

Read More

atutuonghcm1Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)

Số trang: 388 trang

Giá tiền: 63.000đ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố đảng vể tư tưởng, về tổ chức" (Bài nói tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra của Đảng).

Trên cơ sở đó, chúng ta nhận thức được tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, lương tâm và danh dự của dân tộc, xứng đáng là người lãnh đạo, người đồng chí trung thành của nhân dân.

Là một Đảng cầm quyền, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, tổ chức và động viên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đưa sự nghiệp cách mạng của đất nước tiến lên theo mục tiêu đã chọn, Đảng phải mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phải có kỷ luật nghiêm minh. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nhằm thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập, nghiên cứu một cách có hệ thống các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; giúp các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng các cấp có thêm cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng.

Cuốn sách gồm có hai phần:

Phần thứ nhất: Một số tác phẩm, bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Phần thứ hai: Các bài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

 

Le-Hong-Phong--bia

 

Nhân kỷ niệm 110 năm  sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942- 6-9-2012) của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản cuốn sách Lê Hồng Phong - Chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta. Cuốn sách tuyển chọn hơn 60 bài viết, bài nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, của các nhà khoa học, lãnh đạo một số địa phương, đơn vị đã đánh giá toàn diện và tương đối đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp quang vinh cũng như những cống hiến xuất sắc của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cho cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Nghệ An – mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột, đồng chí Lê Hồng Phong đã thể hiện tinh thần yêu nước, thương dân. Sớm giác ngộ và với ý chí tiếp bước truyền thống cách mạng của lớp cha anh để cứu nước, cứu dân, đầu năm 1924, nghe theo tiếng gọi của các nhà yêu nước, Lê Hồng Phong hăng hái tham gia phong trào giải phóng dân tộc. Lúc bấy giờ, ở trong nước, chế độ thực dân, phong kiến đàn áp tàn khốc, nhiều nhà yêu nước cách mạng và nhiều thanh niên yêu nước trong đó có Lê Hồng Phong tìm cách ra nước ngoài. Và Lê Hồng Phong là một trong số những thanh niên yêu nước được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo thành lớp cán bộ đầu tiên của cách mạng nước ta, được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đồng chí đã trở thành học trò ưu tú của Người.

Đồng chí Lê Hồng Phong là một tấm gương trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Từ lúc lớn lên cho đến lúc hy sinh, đồng chí luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích của cuộc sống riêng và hạnh phúc gia đình. Nhiệt huyết và trái tim cộng sản của đồng chí luôn luôn dành cho Đảng và nhân dân. Vì Đảng, vì dân, đồng chí tiếp nhận mọi gian khổ hy sinh, từ biệt gia đình bôn ba đi tìm đường cứu nước. Và cũng vì Đảng, vì dân, đồng chí nhiều lần trở về nước để hoạt đồng, gây dựng phong trào cách mạng, dù biết rằng kẻ thù luôn rình rập, đe dọa tính mạng; và đã hy sinh cả tình riêng, cả bản thân mình. Người đồng chí, người bạn đời yêu dấu của đồng chí – đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nổi tiếng – cũng bị địch bắt và kết án tử hình năm 1941. Hai vợ chồng, hai người đồng chí, hai nhà lãnh đạo của Đảng: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai đã cùng các đồng chí khác đã viết nên trang sử vàng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Bốn mươi năm tuổi đời, gần hai mươi năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng. Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trong trái tim, tâm trí các thế hệ người Việt Nam chúng ta.

Nguyễn Minh Ý


ngoai giao Viet Nam

Tác giả: Bộ Ngoại giao

Số trang: 140

Năm 2010 đã để lại những dấu ấn đậm nét về một năm Việt Nam vượt qua không ít khó khăn, thách thức, vững bước đi lên. Đây cũng là năm công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước đã được triển khai một cách chủ động, toàn diện và hiệu quả, nắm bắt cơ hội, hóa giải thách thức, mang lại những kết quả quan trọng. Đối ngoại đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu và thông tin tham khảo đến bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Ngoại giao Việt Nam 2010 do Bộ Ngoại giao biên soạn.

Cuốn sách được chia thành 5 phần:

I. Ngoại giao song phương

II. Hoạt động ngoại giao với các tổ chức quốc tế và khu vực

III. Hoạt động kinh tế đối ngoại

IV. Ngoại giao văn hóa

V. Các công tác ngoại giao khác

Cuốn sách được xem là niên giám ngoại giao 2010, là tài liệu tổng quan hằng năm đầu tiên về ngoại giao Việt Nam, tổng hợp những sự kiện nổi bật của tình hình thế giới và những hoạt động trong năm của ngoại giao Việt Nam dựa trên những thông tin chính thống từ Bộ Ngoại giao Việt Nam.


dang-ky-bat-dong-san

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn (Chủ biên)

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 35.000đ

Hiện nay, hệ thống pháp luật về đăng ký bất động sản của nước ta còn thiếu và tản mạn. Mặt khác, pháp luật chưa phân biệt đăng ký bất động sản hay đăng ký quyền đối với bất động sản nên thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong việc đăng ký tài sản và đăng ký giao dịch về tài sản chưa được xác định cụ thể.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ về tầm quan trọng của việc đăng ký bất động sản và thực trạng về đăng ký bất động sản ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Với lối viết rõ ràng, cách trình bày khoa học, cuốn sách đã làm rõ các vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn: khái niệm, mục đích, ý nghĩa của đăng ký bất động sản, các quan niệm về bất động sản, ý nghĩa pháp lý của việc phân biệt động sản – bất động sản, về đăng ký bất động sản trong pháp luật của một số nước, thị trường bất động sản và vấn đề kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, thực trạng pháp luật về đăng ký bất động sản của Việt Nam, trong đó tác giả trình bày một cách cụ thể và rõ ràng thực trạng về quy định chung đăng ký bất động sản trong Bộ luật dân sự năm 2005, quy định về đăng ký quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010, Luật nhà ở năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; pháp luật về đăng ký giao dịch về bất động sản. Đặc biệt, trong những phần cuối, cuốn sách cũng đã trình bày các trình tự thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, giúp các nhà hoạch địch, những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và những ai quan tâm đến vấn đề này có thể tiếp cận và tìm hiểu nhiều thông tin cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể thực hiện quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản có hiệu quả, từ đó góp phần ngăn ngừa, hạn chế những tranh chấp liên quan đến bất động sản.


QUY-DINH-PL-VE-XU-PHAT

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 29.000đ

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và kinh doanh sổ xố là hành vi do cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài cố ý hoặc vô ý vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoạt động kinh doanh sổ xố nhưng chưa đến mức truy trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính nhằm làm lành mạnh hóa và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động chứng khoán và kinh doanh sổ xố; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan. Để cụ thể hóa Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008 trong lĩnh vực chứng khoán và kinh doanh sổ xố, các Nghị định, Thông tư về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này đã được ban hành và thay thế cho các văn bản đã ban hành trước đây.

Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và kinh doanh sổ xố.

Cuốn sách tập hợp các văn bản: Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 02-8-2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 16-3-2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02-8-2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Nghị định số 105/2010/NĐ-CP ngày 27-10-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh sổ xố.

Cuốn sách giới thiệu một số thông tin như: những quy định chung: hành vi quy định và niêm yết chứng khoán, hành vi quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo…; thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; giám sát, kiểm tra trong xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; điều khoản thi hành…


 1

Điều lệ Hội Xã hội học Việt Nam

2

Sổ tay làm theo gương Bác

3

Đánh giá chính sách về bình đẳng giới dựa trên bằng chứng

4

Luật hình sự Việt Nam - Quyển 1 (Phần chung)

5

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Đoài

6

Phản biện xã hội trong hoạt động lập pháp, hoạt động quyết định...

7

Lịch Blốc trung màu 2014

8

Lịch Blốc siêu đại 2014

9

Lịch sử ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp

10

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

11

Chương trình sơ cấp lý luận chính trị (Tài liệu học tập)

12

Luật hoà giải ở cơ sở

13

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

14

Bộ luật lao động

15

Phong cách Bác Hồ đến cơ sở

16

Hỏi - đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, ...

17

Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin

18

Luật bảo hiểm xã hội

19

Luật tố tụng hành chính

20

Di dân quốc tế - Bản chất, xu hướng vận động và định hướng...

21

Tư tưởng của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về công tác tổ chức...

22

Sức cảm hoá Hồ Chí Minh

23

Đại cương về phân tích chính sách công

24

Một số vấn đề về trí thức và nhân tài

25

Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Sở

26

Đạo đức nghề báo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

27

Giáo trình quản lý nhà nước về lâm nghiệp

28

Hỏi - đáp môn học quản lý nhà nước về lâm nghiệp

29

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn chủ yếu... đổi mới ở Việt Nam và Lào (Tiếng Lào)

30

Chùa Pháp Hoa với phong trào phật giáo yêu nước Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh...

31

Lịch sử Đảng bộ xã Cam Chính (1930-2010)

32

Luật tố cáo năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành

33

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố tụng hình sự...


CAF khung danh gia tong hop

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Vân

Số trang: 140

Giá tiền: 27.000đ

Năm 2000, Viện Hành chính công châu Âu (European Institute of Public Administration– EIPA) đã hoàn thành việc xây dựng Khung đánh giá tổng hợp (Common Assessment Framework, gọi tắt là CAF).

Mô hình CAF cho phép thực hiện đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua tự đánh giá. Ngoài ra, mô hình này được sử dụng để phân tích so sánh và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan nhà nước trong phạm vi quy mô quốc gia và liên quốc gia.

Nghiên cứu ứng dụng mô hình này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Cuốn sách Khung đánh giá tổng hợp – công cụ hoàn hiện hoạt động của cơ quan nhà nước (CAF – phiên bản 2006) của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Vân gồm bốn phần:

Phần thứ nhất: Giới thiệu chung về Khung đánh giá tổng hợp (CAF).

Phần thứ hai: Các tiêu chí đánh giá theo mô hình CAF.

Phần thứ ba: Hệ thống đánh giá CAF.

Phần thứ tư: Thực tiễn áp dụng CAF tại các nước trên thế giới và khả năng ứng dụng tại ViệtNam.

Hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích phục vụ việc nghiên cứu, tham khảo của cán bộ, công chức, viên chức, các nhà lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước, cũng như phục vụ việc học tập, nghiên cứu chuyên sâu về quản lý công.


hoi-dap-ve-bao-ve-an-ninh

Chủ biên: GS. TS. Phạm Ngọc Hiền

Số trang: 210 trang

Giá tiền: 37.000 đ

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, những thời cơ và thuận lợi để phát triển đang mở ra với chúng ta và bên cạnh đó những nguy cơ và thách thức tiềm ẩn cũng dần nổi lên, đòi hỏi chúng ta phải chủ động đón nhận toàn cầu hóa, khai thác hết tiềm năng, thuận lợi do toàn cầu hóa đem lại, đồng thời phải tỉnh táo, có chiến lược và sách lược hữu hiệu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v., bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Với mục đích mang đến cho bạn đọc một nguồn thông tin, một cẩm nang về vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và những liên hệ trong bối cảnh Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế do GS. TS. Phạm Ngọc Hiền chủ biên. Nội dung cuốn sách gồm những bài viết của một số tác giả là những chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này.

Cuốn sách được kết cấu thành ba phần:

I. Nhận thức về an ninh và bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

II. Tác động của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đối với an ninh quốc gia Việt Nam.

III. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Cuốn sách giúp bạn đọc nhận thức và hiểu sâu sắc hơn về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 4

1. Phát hiện và sử dụng nhân tài (Sách tham khảo), Tác giả: Nhiệm Ngạn Thân

2. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Tác giả: Quốc hội

3. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

4. Địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước, GS,TS. Phan Trung Lý (Chủ biên)
PGS,TS. Lê Huy Trọng - ThS. Đặng Văn Hải (Đồng chủ biên)

5. Luật trọng tài thương mại, Tác giả: Quốc hội

6. Luật kế toán, Tác giả: Quốc hội

7. Quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan, Tác giả: Quốc hội

8. Tư tưởng triết học Trần Nhân Tông - đặc điểm và giá trị lịch sử, Tác giả: TS. Bùi Huy Du

9. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành), Tác giả: Chính phủ

10. Các nghị quyết và một số văn bản quan trọng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội), Tác giả: ), Tác giả: Quốc hội

11. Giáo trình tội phạm học
(Dùng cho học viên cao học và sinh viên các trường đại học khối ngành luật), Tác giả: TS. Dương Tuyết Miên

12. Tâm lý học phát triển giai đoạn thanh niên - tuổi già, Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đồng

13. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004  (Sửa đổi, bổ sung năm 2006, 2009), Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

14. Khu Di tích lịch sử Tân Trào, Tác giả: Ngô Quân Lập

15. Lê Văn Lương - trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Tác giả: Tập thể TG

16. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: Bộ GD – ĐT

17. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: Bộ GD – ĐT

18. Luật phòng cháy và chữa cháy, Tác giả: Quốc hội

19. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 ( Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2007- 2008 ), Tác giả: Quốc hội

20. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền ( 1962 - 2010 )

21. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ) , Tác giả: Bộ GD – ĐT

22. Bảo hộ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và hiệu quả điều chỉnh của pháp luật Việt Nam ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: TS. Hà Thị Thanh Bình


quy-dinh-phap-luat-ve

Tác giả: Chính phủ, Quốc hội

Số trang: 264 trang

Giá tiền: 42.000đ

Luật giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 13-11-2008, tại kỳ họp thứ 4, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2009, thay thế Luật giao thông đường bộ năm 2001. Luật quy định về nguyên tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Mặc dù Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã có những chế định cụ thể, rõ ràng về quy tắc giao thông đường bộ dành cho người đi bộ nhưng để bảo đảm nghiêm chỉnh thi hành Luật, phòng, chống những hành vi vi phạm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02-4-2010 (thay thế Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14-9-2007 và Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 29-5-2008 của Chính phủ đã được ban hành trước đó theo Luật giao thông đường bộ cũ đã hết hiệu lực), với những quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, sau một thời gian thi hành, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP đã thể hiện một số bất cập. Do đó, ngày 16-5-2010, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị định số 33/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ, với một số chế định chặt chẽ hơn trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngoài ra, các Bộ, ngành có liên quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ về vấn đề này.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc trong việc tìm hiểu và thực thi những quy định của Pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản có bổ sung cuốn sách Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Ngoài những nội dung đã được đề cập trong lần xuất bản trước, lần tái bản này, cuốn sách được bổ sung thêm Nghị định số 33/2011/NĐ-CP ngày 16-5-2011 của Chính phủ như đã nêu và thông tư của Bộ Công an về việc thông báo người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đến nơi người đó cư trú, công tác, học tập hoặc thông báo đến cơ quan thông tin đại chúng.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l