Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

biasachĐể giúp cho các cấp, các ngành, các địa phương có điều kiện thuận lợi trong việc tìm hiểu, nắm vững, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản lần thứ hai có bổ sung, điều chỉnh cuốn sách: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của GS. TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung cuốn sách đề cập nhiều vấn đề phong phú về lý luận và thực tiễn như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; Hiểu thế nào về bản chất của Đảng ta; Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền; Xây dựng Đảng cầm quyền: từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam; Một số bài học về xây dựng Đảng trong những năm đổi mới; Những nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay; Vì sao Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã?... Từ đó, đúc kết những bài học, kết luận quan trọng về công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước và nhân dân, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới hiện nay.

Trong cuốn sách, tác giả nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: phải hết sức coi trọng và thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng; phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Theo tác giả, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tuy giản dị nhưng hết sức sâu sắc, bình dị mà vĩ đại, có tác dụng soi sáng lâu dài cho chúng ta trong việc chăm lo xây dựng, củng cố và đổi mới Đảng ta. Lý giải về điều này, tác giả cho rằng: Sở dĩ trong mấy chục năm qua, Đảng ta xây dựng và củng cố được đội ngũ của mình, từng bước nâng mình lên theo nhịp bước và yêu cầu của cách mạng, hoàn thành những trọng trách mà lịch sử giao phó, được nhân dân tin cậy và ủng hộ, là do Đảng ta luôn luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Cho đến nay, qua thực tiễn chúng ta càng thấm thía rằng: chỉ có nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mới có thể xây dựng Đảng thật sự trong sạch và vững mạnh - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta.

Như chúng ta đã biết, bất cứ một quốc gia nào cũng có đảng chính trị cầm quyền. Đảng này ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ đời sống xã hội, tới sự phát triển của cả một dân tộc. Đối với Việt Nam, chúng ta chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế hơn 80 năm qua đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trước những yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, công tác xây dựng Đảng đang nổi lên như một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng. Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh: lúc này xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Các cấp ủy đảng từ trung ương đến cơ sở đang dành nhiều công sức cho công tác quan trọng này: một mặt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng; mặt khác, tiến hành tổng kết các mặt chủ yếu của công tác xây dựng Đảng để tiếp tục bổ sung, phát triển các quan điểm lý luận về xây dựng Đảng.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, và cùng với đó Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Theo tác giả, để tiến hành đổi mới và chỉnh đốn đạt kết quả tốt, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, cần luôn luôn dựa chắc vào tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ những quan điểm và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, thể hiện trong Cương lĩnh Điều lệ Đảng…

Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Đảng ta đã chọn ba vấn đề để tập trung chỉ đạo là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Nghị quyết cũng đưa ra bốn nhóm giải pháp nhằm tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng.

Nội dung cuốn sách gồm bốn phần, thực sự là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho các cấp, các ngành, các địa phương có điều kiện thuận lợi trong việc tìm hiểu, nắm vững, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung về Đảng và công tác xây dựng Đảng.

Phần thứ hai: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

Phần thứ ba: Xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ.

Phần thứ tư: Rèn luyện đạo đức, lối sống.


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Su phat trien cua cong dong doanh nghiep VN

Tác giả: TS. Đoàn Duy Khương (chủ biên)

Số trang: 248      

Giá tiền: 43. 000đ

Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Công cuộc đổi mới của Việt Nam từ 1986 đến nay là phù hợp xu thế đó, chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh hội nhập nền kinh tế quốc tế với phương châm: đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, phát triển. Ngày 7-11-2006, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Từ đây Việt Nam trở thành thành viên WTO và tham gia đầy đủ các định chế kinh tế toàn cầu. WTO là sân chơi lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn. Cơ hội thị trường có từ việc gia nhập WTO luôn đi liền với những thách thức lớn của việc xóa bỏ hàng rào thuế quan cũng như các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp.

Cuốn sách Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO là công trình nghiên cứu của Viện Phát triển doanh nghiệp do TS. Đoàn Duy Khương chủ biên. Với 248 trang, cuốn sách là những nhận định, đánh giá về thành công cũng như những thách thức sau gần bảy năm Việt Nam gia nhập WTO, những tác động của hội nhập kinh tế nói chung và đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, cuốn sách nêu những khuyến nghị và dự báo cho cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn, vững vàng hơn, khai thác một cách hiệu quả các cơ hội WTO mang đến, đề xuất với Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn trong các giai đoạn tiếp theo cũng như tiến hành các thỏa thuận thương mại quốc tế.


 

Le-Hong-Phong--bia

 

Nhân kỷ niệm 110 năm  sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942- 6-9-2012) của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản cuốn sách Lê Hồng Phong - Chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta. Cuốn sách tuyển chọn hơn 60 bài viết, bài nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, của các nhà khoa học, lãnh đạo một số địa phương, đơn vị đã đánh giá toàn diện và tương đối đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp quang vinh cũng như những cống hiến xuất sắc của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cho cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Nghệ An – mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột, đồng chí Lê Hồng Phong đã thể hiện tinh thần yêu nước, thương dân. Sớm giác ngộ và với ý chí tiếp bước truyền thống cách mạng của lớp cha anh để cứu nước, cứu dân, đầu năm 1924, nghe theo tiếng gọi của các nhà yêu nước, Lê Hồng Phong hăng hái tham gia phong trào giải phóng dân tộc. Lúc bấy giờ, ở trong nước, chế độ thực dân, phong kiến đàn áp tàn khốc, nhiều nhà yêu nước cách mạng và nhiều thanh niên yêu nước trong đó có Lê Hồng Phong tìm cách ra nước ngoài. Và Lê Hồng Phong là một trong số những thanh niên yêu nước được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo thành lớp cán bộ đầu tiên của cách mạng nước ta, được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đồng chí đã trở thành học trò ưu tú của Người.

Đồng chí Lê Hồng Phong là một tấm gương trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Từ lúc lớn lên cho đến lúc hy sinh, đồng chí luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích của cuộc sống riêng và hạnh phúc gia đình. Nhiệt huyết và trái tim cộng sản của đồng chí luôn luôn dành cho Đảng và nhân dân. Vì Đảng, vì dân, đồng chí tiếp nhận mọi gian khổ hy sinh, từ biệt gia đình bôn ba đi tìm đường cứu nước. Và cũng vì Đảng, vì dân, đồng chí nhiều lần trở về nước để hoạt đồng, gây dựng phong trào cách mạng, dù biết rằng kẻ thù luôn rình rập, đe dọa tính mạng; và đã hy sinh cả tình riêng, cả bản thân mình. Người đồng chí, người bạn đời yêu dấu của đồng chí – đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nổi tiếng – cũng bị địch bắt và kết án tử hình năm 1941. Hai vợ chồng, hai người đồng chí, hai nhà lãnh đạo của Đảng: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai đã cùng các đồng chí khác đã viết nên trang sử vàng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Bốn mươi năm tuổi đời, gần hai mươi năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng. Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trong trái tim, tâm trí các thế hệ người Việt Nam chúng ta.

Nguyễn Minh Ý


HOI-DAP-PHAP-LUAT-VE-BOI-TH

Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Số trang: 280 trang

Với 83 câu hỏi và trả lời, nội dung cuốn sách tập trung làm rõ các vấn đề pháp luật liên quan đến bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như: những trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất; đối tượng được Nhà nước giao đất; việc pháp luật quy định về cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; trường hợp nào người sử dụng đất không được đền bù thiệt hại; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc xử lý các tình huống; các điều kiện bảo đảm giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở...

Các câu hỏi trong cuốn sách được trả lời dựa trên các văn bản pháp luật như: Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-01-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,…

Qua những câu hỏi có tính chọn lọc và cách trả lời ngắn gọn, súc tích, cuốn sách đã giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ của mình cũng như giúp hoạt động quản lý nhà nước về đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu quả. Từ đó, người đọc có thể hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần quan trọng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


 1. Quản lý tài chính, kế toán trong các tổ chức công, Tác giả: PGS.TS. Lê Chi Mai (Chủ biên)

2. Khoa học, công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tác giả: Tạp chí Cộng sản, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ-Tỉnh ủy Sóc Trăng

3. Tội phạm và trách nhiệm hình sự, Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt

4. Những vấn đề lý luận thực tiễn về Luật hình sự quốc tế, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên)

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tác giả: TS. Bùi Mạnh Cường, TS. Nguyễn Thị Tố Quyên-( Tuyển chọn và giới thiệu )

6. Luật khiếu nại, Tác giả: Quốc hội

7. Luật công chứng năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

8. Luật biển ViệtNamnăm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

9. Luật phòng, chống mua bán người năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

10. Bộ luật dân sự, Tác giả: Quốc hội

11. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Tác giả: Quốc hội

12. Luật an toàn thực phẩm, Tác giả: Quốc hội

13. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011, Tác giả: Quốc hội

14. Võ Nguyên Giáp - Một cuộc đời ( Sách tham khảo ), Tác giả: Alain Ruscio

15. Lễ tân - Công cụ giao tiếp, Tác giả: Louis Dussault

16. Lê Duẩn với văn hoá và con người Việt Nam, Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam

17. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh- ( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ), Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

18. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: PGS. Mai Trung Hậu

19. Hỏi - đáp về thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Tác giả: NGƯT.ThS. Vũ Thanh Xuân, CN. Nguyễn Thị Ngọc Anh

20. Nghị định của Chính phủ về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, báo chi nước ngoài tại ViệtNam, Tác giả: Chính phủ

21. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trà Ôn anh hùng ( 1930 – 2010), Tác giả: BCHĐB thị trấn Trà Ôn- Tỉnh Vính Long

22. Giáo trình lý thuyết truyền thông, Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu

23. Luật cán bộ, công chức, Tác giả: Quốc hội

24. Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà quân sự, chính trị song toàn, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, Tác giả: Tập thể TG

25. Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án- Tập 2 ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: PGS.TS. Đỗ Văn Đại

26. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin- ( Hỏi - đáp ), Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoà

27. Đại tướng Chu Huy Mân với cách mạng ViệtNamvà quê hương Nghệ An, Tác giả: Tập thể TG

28. Sổ tay cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác, Tác giả: NXBCTQG

29. Chủ quyền của ViệtNamđối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Tác giả: Bộ Ngoại giao - Uỷ ban Biên giới quốc gia

30. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Hiệp Phước ( 1930 - 2010), Tác giả: BCHĐB xã Hiệp Phước - H. Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh

31. Ở bên Bác Hồ ( Hồi ký của nhiều tác giả )- Tập 1, Tác giả: Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương - Vũ Kim Yến ( Sưu tầm, biên sạon )

32. Ở bên Bác Hồ ( Hồi ký của nhiều tác giả )- Tập 2, Tác giả: Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương - Vũ Kim Yến ( Sưu tầm, biên sạon )

33. Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1959 - 1975 ), Tác giả: TS. Nguyễn Huy Động

34. Lịch sử Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ( 1963 - 2013 ), Tác giả: Ngân hàng TMCPNT Việt Nam

35. Luật nhà ở năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Tác giả: Quốc hội

36. Luật giáo dục đại học, Tác giả: Quốc hội

37. Luật thương mại, Tác giả: Quốc hội

38. DVD sách xã, phường, thị trấn, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

39. C.Mác và Ph.Ăngghen Tuyển tập, tập III ( Tiếng Lào), Tác giả: Học viện CT-HCQGHCM

40. Sổ tay hướng dẫn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (Handbook of foreign non - Governmental organizations inVietnam ), Tác giả: Ban Điều phối viện trợ nhân dân - Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản

41. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW - MTTQVN

42. Luật tố cáo, Tác giả: Quốc hội


tailieuhoctap

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 27.000đ

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Lý luận chính trị đã sửa chữa, bổ sung chương trình và các bài trong Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng theo tinh thần Đại hội XI.

Để thực hiện chương trình mới bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn sử dụng tài liệu Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Tài liệu gồm 5 bài:

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách là tài liệu cần thiết giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được một cách khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi người sẽ tự xây dựng cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.


lich-su-phu-nu-Thua-Thien-H

Tác giả: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế

Số trang: 452 trang

Là một vùng đất có khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng với hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, có chiều sâu văn hóa đặc thù, phụ nữ các dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế có những đặc tính, phong cách đáng quý. Những đức tính, phong thái của phụ nữ Thừa Thiên - Huế qua nhiều thế hệ đã tạo nên bản sắc văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng trong suốt chiều dài lịch sử.

Nhằm ghi lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế trong 80 năm (1930-2010), Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quyết định tổ chức biên soạn cuốn Lịch sử phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế (1930-2010).

Cuốn sách được biên soạn một cách có hệ thống những chặng đường mà phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trải qua, phản ánh cụ thể quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, tập trung vào thời kỳ 1930-2010. Cuốn sách cung cấp cho người đọc, trước hết là phụ nữ, hội viên hội phụ nữ các cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế những hiểu biết về tổ chức hội của mình, nhận thức đầy đủ hơn vai trò của mình trong quá khứ cũng như hiện tại; trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng, đem tất cả trí tuệ và công sức phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước giàu đẹp.

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2011) và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Thường vụ  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách với mong muốn sẽ đáp ứng được yêu cầu của các cấp hội và nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhà trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức hội và phong trào phụ nữ của tỉnh qua các thời kỳ lịch sử.

Cuốn sách sẽ là tư liệu quý để nghiên cứu, tìm hiểu, góp phần vào việc giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống của quê hương, đất nước.


mot-so-van-de-chinh-tri

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Chủ biên)

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 51.000đ

Hằng ngày, chúng ta thường được tiếp xúc hay nghe trên đài, truyền hình nhiều thông tin về tình hình chính trị quốc tế về mọi lĩnh vực. Các thông tin đó có thể là những cuộc viếng thăm, hội đàm, hội nghị của các tổ chức quốc tế, các ủy ban song phương và đa phương, các tổ chức văn hóa, kinh tế giáo dục về các lĩnh vực cũng như xung đột chiến tranh, các chính sách đối ngoại giữa các quốc gia. Đặc điểm của những sự kiện này có ít nhất hai nhà nước của quốc gia tham gia. Các quốc gia này hoạt động vì mục đích và quyền lợi chính trị đối ngoại của nước họ với một số vấn đề hoặc nội dung nhất định được đưa ra, bàn thảo. Đó chính là cách hiểu về chính trị quốc tế của tập thể tác giả do PGS, TS. Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên được đề cập trong cuốn Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản.

Vấn đề chính trị quốc tế đang là vấn đề được cả thế giới quan tâm. Bối cảnh quốc tế và khu vực trong giai đoạn hiện nay đặt ra cho chúng ta nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến sự phát triển của từng quốc gia. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển là xu thế lớn trên thế giới, xu hướng trật tự thế giới "đa cực" ngày càng được khẳng định cả về kinh tế và chính trị; nhưng xung đột cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp biên giới, lãnh thổ và tài nguyên... đang là những vấn đề phức tạp.

Trong bối cảnh đó, bạn muốn có những thông tin cụ thể, hiểu biết rõ ràng về mối quan hệ giữa các nước lớn, quan hệ giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển, hay quan hệ giữa các tổ chức quốc tế với các nước phát triển và với các nước đang phát triển ra sao; bạn muốn hiểu và có cái nhìn toàn diện hơn về một số vấn đề nóng hiện nay như: vấn đề toàn cầu hóa, vấn đề dân chủ, tiến bộ xã hội trong chính trị quốc tế và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, vấn đề khoảng cách giàu nghèo giữa các nước, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, trật tự thế giới mới trong đời sống chính trị thế giới cũng như thực tế ở khu vực Đông Á...; cuốn sách Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay sẽ góp phần giúp bạn đọc có những hiểu biết sâu sắc, với cái nhìn đa chiều về xu thế của thời đại và những vấn đề chính trị quốc tế nổi bật hiện nay. Đặc biệt, trong bối cảnh đó, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề trên được thể hiện ra sao, nên có những giải pháp thiết thực nào nhằm đổi mới và tăng cường chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tất cả đều được phân tích rõ trong cuốn sách.

Có thể nói, cuốn sách được viết khá công phu, dựa trên nhiều nguồn tư liệu tham khảo có giá trị, đề cập tới những vấn đề có tính thời sự của nền chính trị quốc tế hiện nay; đồng thời, đã mở ra một bức tranh toàn cảnh khá rộng lớn về nền chính trị của từng nước nói riêng cũng như cả thế giới nói chung. Đây là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và tất cả những ai quan tâm tới vấn đề chính trị quốc tế hiện nay.


Quan diem cua chu nghia M LN ve NN

Tác giả: Trần Ngọc Liêu

Số trang: 272

Giá tiền: 46.000đ

Bối cảnh đời sống thực tiễn trong nước và thế giới hiện nay có nhiều thay đổi to lớn, khiến người ta phải tư duy lại về nhiều vấn đề mà trước đây tưởng chừng đã trở thành chân lý hiển nhiên. Với bản lĩnh và tầm trí tuệ của mình, Đảng và dân tộc ta vẫn kiên định con đường đã lựa chọn - con đường cách mạng vô sản, hướng tới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Sự lựa chọn đó là đúng đắn, song đồng thời cũng đặt ra trước Đảng và dân tộc ta những vấn đề lý luận vô vùng khó khăn, trong đó vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trọng điểm.

Lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuất hiện sau so với nhiều nước trên thế giới, song lại là mô hình nhà nước pháp quyền trong chế độ xã hội chủ nghĩa - chế độ ở một trình độ phát triển cao hơn so với chế độ tư bản chủ nghĩa. Vì thế, chúng ta đồng thời vừa phải nghiên cứu mô hình lý luận và thực tiễn của những nhà nước được gọi là nhà nước pháp quyền hiện tồn khi mà bản thân nó cũng chưa ở vào trạng thái chín muồi, vừa phải nghiên cứu và xây dựng tương lai của nó. Việc giải quyết nhiệm vụ kép này đòi hỏi nhiều điều kiện và vì thế, chắc chắn chưa thể hoàn thành trong tương lai gần.

Một vấn đề quan trọng đặc biệt, phải làm ngay, đó là cần làm sáng rõ và khẳng định quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước là cơ sở lý luận và phương pháp luận để xác định và giải quyết một số vấn đề đặt ra trong việc nhận thức và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách chuyên khảo Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của TS. Trần Ngọc Liêu.

Cuốn sách đã khái quát và làm rõ giá trị lý luận, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước; nghiên cứu các quan niệm tiêu biểu về nhà nước pháp quyền trên thế giới và ở Việt Nam, qua đó xây dựng nhận thức lý luận về bản chất nhà nước pháp quyền; đề xuất một số phương hướng nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đào Nga My


vietsopetro-30nam

Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 458 trang

Chiến thắng đói nghèo và lạc hậu, đi lên từ hai bàn tay trắng, Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro - Xí nghiệp liên doanh đầu tiên của Việt Nam với nước ngoài, đã có những nỗ lực to lớn góp phần tạo dựng nên cơ ngơi dầu khí tầm cỡ trong khu vực và đưa Việt Nam vào bản đồ các quốc gia sản xuất dầu mỏ trên thế giới. Đây là thành tựu mà người Việt Nam nói chung, những người làm dầu khí nói riêng đều hết sức tự hào. Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, 50 năm Ngày truyền thống của ngành Dầu khí Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro xuất bản cuốn Vietsovpetro -  30 năm xây dựng và phát triển.

30 năm xây dựng và phát triển của Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro - một khoảng thời gian không dài so với lịch sử xây dựng và phát triển của một ngành công nghiệp như ngành Dầu khí, nhưng lại có ý nghĩa lớn lao bởi nó là  đơn vị đặt nền tảng cho ngành công nghiệp dầu khí non trẻ ở nước ta. Những kinh nghiệm bước đầu trong hợp tác liên doanh với nước ngoài của Vietsovpetro 30 năm qua không những là cơ sở để Xí nghiệp phát triển lên một tầm cao mới mà còn góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế của đất nước. Vietsovpetro đã chung tay tạo nên sự thay đổi hết sức quan trọng, từ đó trở thành nhân tố tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế, chính trị của đất nước và trong quan hệ quốc tế. Tất cả những điều này sẽ được trình bày một cách khái quát trong cuốn sách Vietsovpetro -  30 năm xây dựng và phát triển.

Ngoài việc phản ánh quá trình hình thành, phát triển của Xí nghiệp qua các giai đoạn, cuốn sách còn nêu một cách khái quát chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta về phát triển ngành công nghiệp Dầu khí và những dấu mốc, thành tựu trong suốt 30 năm xây dựng, phát triển của ngành, cũng như nêu lên những định hướng và giải pháp phát triển của Xí nghiệp trong những năm tiếp theo. Phần cuối cuốn sách tập hợp một số bài viết ghi lại những tình cảm, kỷ niệm sâu sắc của của cán bộ công nhân viên Xí nghiệp, của những người tham gia vào quá trình đi tìm dầu khí từ những ngày đầu. Đặc biệt, cuốn sách còn dành một phần giới thiệu những bài phát biểu, những lá thư của các lãnh đạo trong và ngoài nước gửi Xí nghiệp. Nội dung, văn phong của mỗi bài phát biểu, mỗi bức điện, thư khác nhau nhưng tất cả đều đánh giá cao những thành tích và đóng góp to lớn của tập thể lao động Vietsovpetro. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục ghi lại các sự kiện, các kỳ họp Hội đồng của Xí nghiệp, danh sách các cán bộ chủ chốt của Vietsovpetro qua các thời kỳ, danh sách các tập thể, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước từ khi Vietsovpetro thành lập cho đến nay.

Cuốn sách ra đời là một việc làm có ý nghĩa thiết thực góp phần động viên, cổ vũ các thế hệ tập thể lao động Vietsovpetro trong thời gian tới, cũng như ghi nhận những thành tựu và kết quả từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm giúp Xí nghiệp  vươn cao, vươn xa hơn nữa trên con đường tìm kiếm, khai thác dầu khí, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.khoa-bang


Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

Số trang: 604 trang

Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV là những văn bản, tác phẩm được khắc chữ Hán Nôm ngược lên những tấm gỗ để in thành sách. Mộc bản triều Nguyễn có giá trị đặc biệt nhiều mặt: rất đặc sắc về phương thức chế tác và vật liệu mang tin; rất phong phú về nội dung, phản ánh cuộc sống đa diện của xã hội Việt Nam dưới thời phong kiến như: lịch sử, địa lý, chính trị - xã hội, quân sự, pháp chế, tôn giáo – tư tưởng – triết học, văn, thơ, ngôn ngữ - văn tự, văn hóa – giáo dục... Một trong những nội dung về văn hóa – giáo dục được phản ánh đậm nét trong khối tài liệu này, đó là khoa bảng triều Nguyễn.

 

Dưới chế độ phong kiến, khoa cử là con đường đi tới công danh của con người trong xã hội. Mỗi triều đại đều tổ chức khoa thi với các chế độ và hình thức khác nhau, nhằm mục đích phát hiện nhân tài, phục vụ đất nước. trong gần một ngàn năm tồn tại, chế độ khoa cử của Việt Nam đã lựa chọn được hàng vạn nhân tài làm rạng rỡ cho non sông đất nước, để lại những tấm gương sáng cho hậu thế noi theo.

 

Thời gian vừa quan, để phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã lựa chọn, dịch và biên soạn, xuất bản các cuốn sách Thăng Long – Hà Nội qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; Khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa qua các tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn.

 

Nhằm mục đích phát huy và tiếp tục quảng bá các giá trị của tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Khoa bảng Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn. Đây là những thông tin gốc được khắc trên Mộc bản triều Nguyễn lần đầu tiên được công bố.

 

Qua một thời gian dài dày công khảo cứu Mộc bản triều Nguyễn, những người biên soạn đã thống kê được 214 mặt khắc về các nhà khoa bảng Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình đỗ khoa thi Hương, thi Hội, thi Đình. Cuốn sách đã thống kê được 742 người đỗ khoa thi Hương (trong đó có một số người đỗ 2 khoa); 167 người đỗ khoa thi Hội (trong đó có một số người đỗ 2 khoa); 8 người đỗ khoa thi Đình tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, cùng với những thông tin quan trọng đã được hệ thống khoa học.

 

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

 

Phần I: Các nhà Khoa bảng Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình đỗ Đại khoa qua tài liệu Mộc bản triểu Nguyễn

 

Phần II: Các nhà khoa bảng đỗ khoa thi Hương tại trường thi Nghệ An

 

Phần III: Bản dập Mộc bản triều Nguyễn về Khoa bảng Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình

 

Ngoài ra, còn có các phần phụ lục, tài liệu tham khảo...

 

Với những nội dung trên, cuốn sách sẽ giúp các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu khi nghiên cứu các lĩnh vực khoa cử, giáo dục, lịch sử, văn học... đồng thời, giúp các địa phương, gia đình, dòng họ,... tìm hiểu về truyền thống quê hương, truyền thống gia đình, dòng tộc. Đây là tài liệu gốc rất quý, khẳng định sự đóng góp rất lớn của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đối với việc đào tạo nhân tài, xây dựng và bảo vệ đất nước.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l