Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

biasachĐể giúp cho các cấp, các ngành, các địa phương có điều kiện thuận lợi trong việc tìm hiểu, nắm vững, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản lần thứ hai có bổ sung, điều chỉnh cuốn sách: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của GS. TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung cuốn sách đề cập nhiều vấn đề phong phú về lý luận và thực tiễn như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; Hiểu thế nào về bản chất của Đảng ta; Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền; Xây dựng Đảng cầm quyền: từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam; Một số bài học về xây dựng Đảng trong những năm đổi mới; Những nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay; Vì sao Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã?... Từ đó, đúc kết những bài học, kết luận quan trọng về công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước và nhân dân, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới hiện nay.

Trong cuốn sách, tác giả nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: phải hết sức coi trọng và thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng; phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Theo tác giả, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tuy giản dị nhưng hết sức sâu sắc, bình dị mà vĩ đại, có tác dụng soi sáng lâu dài cho chúng ta trong việc chăm lo xây dựng, củng cố và đổi mới Đảng ta. Lý giải về điều này, tác giả cho rằng: Sở dĩ trong mấy chục năm qua, Đảng ta xây dựng và củng cố được đội ngũ của mình, từng bước nâng mình lên theo nhịp bước và yêu cầu của cách mạng, hoàn thành những trọng trách mà lịch sử giao phó, được nhân dân tin cậy và ủng hộ, là do Đảng ta luôn luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Cho đến nay, qua thực tiễn chúng ta càng thấm thía rằng: chỉ có nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mới có thể xây dựng Đảng thật sự trong sạch và vững mạnh - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta.

Như chúng ta đã biết, bất cứ một quốc gia nào cũng có đảng chính trị cầm quyền. Đảng này ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ đời sống xã hội, tới sự phát triển của cả một dân tộc. Đối với Việt Nam, chúng ta chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế hơn 80 năm qua đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trước những yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, công tác xây dựng Đảng đang nổi lên như một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng. Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh: lúc này xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Các cấp ủy đảng từ trung ương đến cơ sở đang dành nhiều công sức cho công tác quan trọng này: một mặt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng; mặt khác, tiến hành tổng kết các mặt chủ yếu của công tác xây dựng Đảng để tiếp tục bổ sung, phát triển các quan điểm lý luận về xây dựng Đảng.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, và cùng với đó Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Theo tác giả, để tiến hành đổi mới và chỉnh đốn đạt kết quả tốt, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, cần luôn luôn dựa chắc vào tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ những quan điểm và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, thể hiện trong Cương lĩnh Điều lệ Đảng…

Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Đảng ta đã chọn ba vấn đề để tập trung chỉ đạo là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Nghị quyết cũng đưa ra bốn nhóm giải pháp nhằm tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng.

Nội dung cuốn sách gồm bốn phần, thực sự là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho các cấp, các ngành, các địa phương có điều kiện thuận lợi trong việc tìm hiểu, nắm vững, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung về Đảng và công tác xây dựng Đảng.

Phần thứ hai: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

Phần thứ ba: Xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ.

Phần thứ tư: Rèn luyện đạo đức, lối sống.


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

 dong-chi-Le-Hong-Phong

 

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942 – 6-9-2012) của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đảng và Nhà nước ta tổ chức nhiều hoạt động trọng thể để tưởng niệm một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trong các hoạt động kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Nghệ An được  giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học  Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An.

Nội dung các bài viết tại cuộc Hội thảo tập trung làm rõ một số chủ đề về cuộc đời – sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong:

-          Quê hương, gia đình với việc hình thành nhà cách mạng Lê Hồng Phong.

-          Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đào tạo Lê Hồng Phong

-          Lê Hồng Phong với Quốc tế Cộng sản.

-          Lê Hồng Phong với việc tái lập cơ quan lãnh đạo của Đảng.

-          Lê Hồng Phong với công tác tổ chức – xây dựng Đảng.

-          Lê Hồng Phong với việc chỉ đạo chuyển hướng chiến lược cách mạng.

-          Lê Hồng Phong với Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

-          Lê Hồng Phong những năm tháng bị tù đày.

-          Quê hương Nghệ An với đồng chí Lê Hồng Phong.

Đồng chí Lê Hồng Phong mang sẵn trong mình lòng yêu nước, chí căm thù giặc và sớm giác ngộ rồi dấn thân vào con đường cách mạng cứu nước, cứu dân. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đào tạo, dẫn dắt, Lê Hồng Phong đã được học tập, rèn luyện rất toàn diện, bài bản cả về chính trị và quân sự, được Quốc tế Cộng sản tin cậy. Đồng chí có công lao to lớn trong việc khôi phục lại cơ quan lãnh đạo và các tổ chức cơ sở Đảng sau cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xôviết Nghệ Tĩnh.

Sau khi về nước, trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng, khôi phục tổ chức Đảng, triển khai chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược khi tình hình thay đổi, đồng chí bị địch bắt, rồi đày ra Nhà tù Côn Đảo, tra tấn, hành hạ dã man cho đến lúc đồng chí hy sinh ngày 6-9-1942 khi tròn 40 tuổi.

Với 40 tuổi đời, gần 20 năm hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cùng các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ và  nhiều đồng chí cách mạng tiền bối hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta, để lại tấm gương sáng chói về đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt, thủy chung với bạn bè, đồng chí, lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng.

Nguyễn Minh Ý

 

 

dong-chi-Le-Hong-PhongKỷ niệm 110 năm ngày sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942 – 6-9-2012) của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong,...


tu-phe-binh


Số trang: 312 trang

Giá tiền: 52.000đ

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc... Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Nghị quyết cũng chỉ rõ một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là: "Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát". Từ đó, Đảng ta đã đề ra trong Nghị quyết một trong những nhóm giải pháp quan trọng đầu tiên là "Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên". Trong đó nêu rõ "các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương tiến hành kiểm điểm đánh giá liên hệ bản thân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến một số vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết này, đề ra biện pháp khắc phục. Tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống". Đồng thời cũng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Ban Đảng của Trung ương, Ban Thường vụ các Tỉnh uỷ, Thành uỷ và cấp uỷ các cấp nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế. Để thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu, phương châm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tự phê bình và phê bình trong Đảng, là một trong những tài liệu nhằm phục vụ việc truyên truyền, để các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, nguyên tắc của Đảng ta. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Gồm một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, trong đó nêu khái niệm, rõ mục đích, ý nghĩa, tác dụng, sự cần thiết phải thực hiện tự phê bình và phê bình; phương châm, yêu cầu, đối tượng, nội dung, phương pháp hình thức tự phê bình và phê bình; đồng thời cũng chỉ rõ những vấn đề cần tránh và khắc phục trong tự phê bình và phê bình.

Phần thứ hai: Giới thiệu một số bài viết về tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong đó có các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí tư Nguyễn Phú Trọng  khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng. Trong các bài phát biểu nói trên, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích đầy đủ, cụ thể, sâu sắc về mục đích ý nghĩa, tác dụng, sự cần thiết phải tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp tự phê bình và phê bình, đồng thời khẳng định tự phê bình và phê bình vừa là một trong những nguyên tắc cơ bản, vừa là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản cách mạng, chân chính. Ngoài ra, còn có 16 bài viết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên dưới các chủ đề khác nhau nhằm phân tích rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; khẳng định thang thuốc hay nhất là tự phê bình và phê bình, tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là vũ khí sắc bén để sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm; để tự phê bình và phê bình thực sự là vũ khí, tự phê bình và phê bình vũ khí của đảng viên; cách chuẩn bị để thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình đối với cán bộ lãnh đạo; khía cạnh văn hoá trong tự phê bình và phê bình; vì sao tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện có hiệu quả, những giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng...

Phần thứ ba: Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), như: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên...

Với những nội dung trên, cuốn sách Tự phê bình và phê bình trong Đảng sẽ giúp các cấp uỷ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Cao Văn Thống


tailieuhoctap

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 27.000đ

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Lý luận chính trị đã sửa chữa, bổ sung chương trình và các bài trong Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng theo tinh thần Đại hội XI.

Để thực hiện chương trình mới bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn sử dụng tài liệu Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Tài liệu gồm 5 bài:

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách là tài liệu cần thiết giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được một cách khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi người sẽ tự xây dựng cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Go kho 3

Tác giả: Báo Nhân dân

Số trang: 296 trang

Giá: 49.000 đồng

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Gỡ khó cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Báo Nhân dân. Đây là tập hợp 38 tác phẩm báo chí đã đoạt giải và lọt vào vòng chung kết Cuộc thi viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” năm 2011, 2012. Các tác phẩm thuộc nhiều thể loại báo chí sinh động, đề cập đến mọi lĩnh vực của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang được xã hội quan tâm như: bàn về mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường; phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tín dụng trong nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; phát triển nghề cá gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; cơ chế, chính sách cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Các bài viết đã tổng kết, phân tích, đề xuất những giải pháp giúp Nhà nước và các ngành, các cấp tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần thiết thực vào phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở nông thôn.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương trong việc quản lý, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tình hình mới.


Tai lieu phuc vu viec to chuc lay yk nhan dan ve Du thao HP 92

Tác giả: Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Số trang: 252

Ngày 23-11-2012, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bắt đầu từ ngày 02-01-2013 và kết thúc vào ngày 31-3-2013. Tiếp đó, ngày 28-12-2012, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 22-CT/TW về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, sự đồng thuận của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi, thi hành Hiến pháp.

Đảng và Nhà nước, Quốc hội nước ta đã xây dựng, ban hành các văn bản làm tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nhằm thiết thực phục vụ đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa trọng đại này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 biên soạn, biên tập.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Các bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Phần thứ hai: Các văn bản phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.


thuoc-thuong-dung

Tác giả: Quách Tuấn Vinh

Số trang: 232 trang

Cổ nhân có câu “Thuốc là con dao hai lưỡi”, điều đó nói lên rằng nếu dùng thuốc đúng cách thì thuốc có tác dụng chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe, nếu dùng sai, thuốc có thể gây hậu quả khôn lường. Thực tế cho thấy không phải lúc nào, không phải ở đâu người bệnh cũng có thể đến ngay các cơ sở y tế hay cán bộ chuyên môn. Tâm lý chung người bệnh thường tự xử trí với những bệnh, những chứng thông thường. Việc dùng thuốc cần cẩn trọng và theo chỉ định của thầy thuốc. Do vậy, cuốn sách Thuốc thường dùng do Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Quách Tuấn Vinh nghiên cứu, biên soạn sẽ giúp các bạn xử trí tạm thời trước khi đến được với thầy thuốc hoặc ở nơi không có thầy thuốc, hạn chế được các tác dụng phụ và tác hại không cần thiết do thuốc gây ra.

Ngoài phần phụ chương, danh mục tài liệu tham khảo, cuốn sách gồm 10 phần cung cấp cho độc giả những kiến thức phổ thông, cơ bản nhất về cách dùng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, đặc biệt là với đối tượng người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ; hướng dẫn cách sử dụng kháng sinh; hướng dẫn cách uống thuốc Đông y, chế độ ăn kiêng, giải độc trong dùng thuốc Đông y; hướng dẫn cách phòng tránh các tai biến do dùng thuốc… Ngoài ra, tác giả đã lựa chọn, liệt kê danh mục tên thuốc thiết yếu cho tủ thuốc gia đình trên cơ sở giới thiệu tương đối cụ thể về các loại thuốc thông dụng.

Nhằm thiết thực cung cấp kiến thức y học phổ thông cho đối tượng ở xã, phường, thị trấn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng thiếu hoặc không có bác sĩ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Y học xuất bản cuốn sách Thuốc thường dùng.


1. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

4. Luật doanh nghiệp năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013

5. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mỏ Cày

6. Kỷ yếu sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03...

7. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013

8. Luật hòa giải ở cơ sở

9. Luật khoa học và công nghệ

10. Luật phòng, chống khủng bố

11. Lịch sử 30 năm kháng chiến của LLVT tỉnh Sóc Trăng (1945-1975)

12. Lịch sử 30 năm xây dựng và bảo vệ TQ của LLVT Sóc Trăng (1975-2005)

13. Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường

14. Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống...

15. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Châu Ổ.

16. Tương tác khoa học.

17. 100 nhà kinh tế nổi tiếng.

18. Sổ tay công tác đảng

19. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

20. Cơ quan nhân quyền quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương

21. Lịch sử Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình (1903 - 2013)

22. Hỏi - đáp Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

23. Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội

24. Văn phòng Trung ương Cục miền Nam - Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ

25. Chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật Việt Nam

26. Lịch sử Công an nhân nhân dân huyện Nhà Bè (1945 - 2010)

27. Hướng dẫn học và ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin...

28. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

29. Bộ luật lao động

30. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...

31. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...

32. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...

33. Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

34. Lịch sử Đảng bộ huyện Vân Đồn (1945-2013)

35. Luật việc làm

36. Luật đấu thầu

37. Luật tài nguyên nước

38. Sổ tay làm theo gương Bác

39. Lịch sử Đảng bộ quận Đống Đa (1930-2010)

40. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

41. Luật đất đai

42. Luật tiếp công dân

43. Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2013

44. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

45. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

46. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

47. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

48. Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài

49. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người cộng sản kiên trung...

50. Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009, 2013

51. Lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Dương, tập 1...

52. Quy định pháp luật về công chức xã, phường, thị trấn

53. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

54. Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống...

55. Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội... tại Việt Nam và Đức

56. Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 


NHUNG-KY-UC

Tác giả: GS, TS. Trần Đức Hòe

Số trang: 264 trang

Giá tiền: 47.000đ

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Đức Hòe cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cứu chữa thương binh, bệnh binh. Cùng với tài năng và tâm huyết của mình, ông không chỉ chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ở Việt Nam mà còn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho những những bệnh nhân ở nước ngoài. Với mục đích gửi gắm tất cả tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm của một thầy thuốc với những năm tháng cống hiến hết mình cho sự nghiệp cứu chữa bệnh nhân, Bác sĩ Trần Đình Hòe đã cho ra đời cuốn Những ký ức và kinh nghiệm một đời thầy thuốc.

Cuốn sách ghi lại những năm tháng ông đã đi qua với những kỷ niệm không thể nào quên của cuộc đời mình. Đó là những dòng hồi tưởng, tâm sự về cuộc đời, về những kỷ niệm nghề nghiệp của tác giả. Cuốn sách là những sự kiện xảy ra trong ngày, mọi hoạt động của bác sĩ, những kinh nghiệm chuyên môn cũng như tất cả niềm say mê học hỏi để luôn nâng cao năng lực và bản lĩnh của người thầy thuốc với mong muốn làm sao không phụ lòng tin của những người thương binh, bệnh binh.

Với con mắt của người trong cuộc, những mẩu chuyện Bác sĩ Trần Đức Hòe kể lại đều là chuyện có thật, là những gì mà một người chiến sĩ quân y từng chứng kiến, trải nghiệm giữa những ngày tháng chiến tranh khốc liệt cũng như trong thời bình.

Từ một sinh viên của Trường đại học Y khoa ở vùng An toàn khu Việt Bắc, được cử đi phục vụ tại vùng địch hậu miền đồng bằng Bắc Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đến khi trở thành một bác sĩ, một phẫu thuật  viên đi phục vụ tại chiến trường Nam Lào trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trải qua những năm tháng ác liệt ở Trường Sơn, ở Hạ Lào với bao khó khăn, thiếu thốn, Bác sĩ Trần Đình Hòe đã có những bước trưởng thành vượt bậc trong nghề nghiệp.

Qua những câu chuyện, dòng hồi tưởng của mình cùng những lời kể chân tình,  tác giả đã cho người đọc thấy sự gian khổ, khó khăn, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu Tổ quốc, yêu thương con người hết mực của một lương y, như tác giả từng viết: “Nhiệm vụ của người cầm dao mổ, người phẫu thuật viên cho thương binh, bệnh binh, dù trong chiến tranh hay hòa bình là tìm mọi cách khắc phục khó khăn, trở ngại, vượt qua hiểm nguy để cứu chữa, mổ xẻ, săn sóc bệnh nhân, mang lại cuộc sống an lành cho họ. Niềm hạnh phúc nhất của người thương binh ở ngoài mặt trận là khi vết thương đã liền da, liền thịt, niềm vui rạng rỡ của người bệnh, của những người thân của họ, khi đón vợ, chồng hoặc con em mình từ bệnh viện trở về nhà cũng chính là niềm hân hoan, hạnh phúc của người thầy thuốc đã chữa trị cho họ.”


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l