CÁC CUỘC THI VIẾT VỀ NHÀ XUẤT BẢN

Trang chủ Cuộc thi viết lời Nhà xuất bản Cuộc thi viết lời Nhà xuất bản Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Nguồn nhân lực là yếu tố cấu thành quan trọng nhất của lực lượng sản xuất xã hội, quyết định sức mạnh của một quốc gia. Trong các nguồn lực, nguồn nhân lực được coi là nguồn lực “nội sinh” chi phối quá trình phát triển kinh tế - xã hội, và nó có ưu thế nổi bật là không có “giới hạn” hay “vô tận” nếu biết bồi dưỡng, khai thác hợp lý. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và cuộc cạnh tranh quốc tế khác biệt trên nhiều lĩnh vực (kể cả cạnh tranh về nguồn nhân lực) thì phần thắng sẽ thuộc về những quốc gia có nguồn nhân lực chất lượng cao, có môi trường pháp lý thuận lợi cho đầu tư và môi trường chính trị - xã hội ổn định.

Việt Nam được coi là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào (với 87,84 triệu người), là nước đông dân thứ ba trong khu vực ASEAN và thứ 13 trên thế giới. Nước ta đang trong thời kỳ “dân số vàng” nên lực lượng trong độ tuổi lao động khá dồi dào. Đồng thời nguồn nhân lực của nước ta rất cần cù, thông minh và có khả năng tiếp thu nhanh những thành tựu khoa học - công nghệ mới, hiện đại… Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để đất nước ta thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được Đại hội XI của Đảng thông qua. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của nước ta hiện nay được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, chưa có những đóng góp đáng kể để tăng năng suất lao động xã hội, cải thiện năng lực cạnh tranh và thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”. Qua khảo sát của nhiều tổ chức quốc tế, chất lượng nguồn nhân lực của nước ta được xếp hạng thấp so với ngay các nước châu Á. Điều đó thể hiện nguồn nhân lực của nước ta còn đang thiếu hụt trầm trọng và chất lượng nguồn nhân lực lại rất thấp kém.

Để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Việt Nam cần lực lượng đông đảo nhân lực có trình độ cao, có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ và cạnh tranh. Do vậy, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, có trình độ chuyên môn cao, nhất là có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ, là yếu tố then chốt bảo đảm cho nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Xuất phát từ những lý do nêu trên, đặc biệt là cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, do TS. Nguyễn Duy Hùng-PGS.TS. Vũ Văn Phúc đồng chủ biên.

Cuốn sách được chia thành 3 phần.

- Phần I của cuốn sách đề cập đến những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về phát triển nguồn nhân lực qua các thời kỳ; và những vấn đề lý luận chung như: cách tiếp cận nghiên cứu nguồn nhân lực; từ lý luận đến thực tiễn phát triển nguồn nhân lực; vai trò quan trọng của nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay,...

- Phần II tập trung nghiên cứu kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực của một số quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản và những quốc gia đã đạt được nhiều thành công nhanh chóng trong phát triển kinh tế những thập kỷ gần đây như Trung Quốc, Hàn Quốc, Xingapo, Thái Lan,… Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm các nước, các bài viết cũng chỉ rõ những bài học kinh nghiệm trong phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.

- Phần III tập trung phân tích thực trạng, làm rõ những bất cập trong phát triển nguồn nhân lực của nước ta những năm qua, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay; các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt cả về chất lượng và số lượng nguồn nhân lực. Đồng thời các tác giả đưa ra những quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong thời gian tới. Những định hướng được đề cập theo từng nhóm nguồn nhân lực như: nhóm nguồn nhân lực có trình độ đại học và cao đẳng; nhóm nhân lực lãnh đạo, quản lý; nhóm nhân lực khoa học, công nghệ; đội ngũ lao động kỹ thuật lành nghề. Nhiều bài viết tập trung đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi:

+ Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phải dựa trên các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

+ Đẩy mạnh thực hiện đổi mới cơ bản nền giáo dục quốc dân, chú trọng đa dạng hóa đào tạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo dục đại học và đào tạo nghề.

+ Tập trung đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư hơn nữa cho phát triển giáo dục và đào tạo.

+ Có cơ chế thu hút, sử dụng, đãi ngộ và quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

+ Cần huy động các nguồn lực của toàn xã hội, trong đó đặc biệt là vai trò tham gia tích cực của các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và của các cơ quan báo chí, truyền thông…

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Hoàng Thị Thu Hường

Ban sách Kinh tế