Trang chủ Bản anh hùng ca quan hệ Việt - Lào Tăng cường mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trong thời kỳ mới*

Tăng cường mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trong thời kỳ mới*

Chúng tôi rất phấn khởi và thấy rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có vai trò nổi bật trên trường quốc tế. Kinh tế của Việt Nam vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định; đời sống nhân dân đã được cải thiện rõ rệt; an ninh xã hội ổn định; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được củng cố và nâng cao. Điều đó đã chứng minh sự trưởng thành vững mạnh và khả năng lãnh đạo của Đảng cũng như uy tín của Đảng đối với toàn xã hội trong điều kiện mới.

655DSC 1Ảnh minh họa

Những thành công đó là bài học quý báu, là sự động viên tinh thần to lớn và mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi trong công cuộc tiếp tục sự nghiệp đổi mới cũng như trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết các Đại hội của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đạt được kết quả to lớn.

… Chúng tôi thấy rằng, tình hình quốc tế vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp như hai Đảng chúng ta đã đánh giá. Vấn đề an ninh, xung đột khu vực trên thế giới có xu hướng tăng lên…

Đối với tình hình ở Lào, nhìn chung vẫn ổn định. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2005-2006 đã được thực hiện khá tốt, những mục tiêu lớn đều đạt được theo kế hoạch: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ở mức 7,4% (kế hoạch là 7,5-8%); tỷ lệ lạm phát một con số, tỷ giá hối đoái ổn định, phong trào sản xuất của nhân dân sôi nổi, tích cực, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn tiếp tục được triển khai, công tác văn hóa - xã hội cũng được tiến hành theo kế hoạch. Sự đầu tư của toàn xã hội cũng như đầu tư trực tiếp của nước ngoài có bước phát triển, riêng đầu tư nước ngoài tính theo giá trị tăng hơn 2,5 tỷ USD, trong đó, giá trị đầu tư của Việt Nam đứng thứ hai trong số 30 nước đầu t`ư vào Lào.

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn gặp khó khăn, chủ yếu là vấn đề tài chính, thương mại, ngân sách vẫn thiếu hụt cao, tỷ lệ lạm phát của Lào ở mức 8,5%, so với các nước trong khu vực còn cao, sản xuất hàng hóa, xuất khẩu chưa nhiều; quản lý kinh tế vĩ mô, ý thức kỷ luật và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cấp, hiện tượng tiêu cực trong xã hội và tham nhũng còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Về vấn đề quốc phòng - an ninh, có thể nhận thấy rằng kẻ thù vẫn không ngừng tăng cường phá hoại cách mạng Lào, chủ yếu là tập trung kích động vấn đề dân tộc, lợi dụng vấn đề tôn giáo hòng phá hoại khối đoàn kết, can thiệp vào công việc nội bộ của Lào, đồng thời, chúng vẫn dùng đất Thái Lan làm bàn đạp để triển khai, lập kế hoạch phá hoại Lào và tình hình có xu hướng sẽ ngày càng phức tạp hơn.

Trước tình hình đó, chúng tôi phải chú trọng việc tuyên truyền giáo dục, cả chiều sâu và bề rộng, để cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tăng cường ý thức cảnh giác, chăm lo củng cố nội bộ vững mạnh, chủ yếu là tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nước cho vững chắc hơn, chú ý động viên toàn dân tham gia vào việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết tệ nạn xã hội, xây dựng làng, xã vững mạnh và nhiều cụm làng, xã để phát huy được sức mạnh tổng hợp từ cơ sở lên. Ngoài ra, chúng tôi còn tích cực tranh thủ quan hệ hợp tác với nước ngoài, đồng thời, cố gắng xây dựng các chính sách và cơ chế phù hợp để tham gia vào quan hệ kinh tế đối ngoại.

Chúng tôi rất phấn khởi nhận thấy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, thể hiện ở mối quan hệ hợp tác vững chắc về mặt chính trị, lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước hiểu biết lẫn nhau một cách sâu sắc, gặp gỡ trao đổi tình hình và kinh nghiệm giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước và các tổ chức quần chúng ngày càng có hiệu quả.

Về quốc phòng - an ninh và đối ngoại, các cấp, các ngành có liên quan của hai bên đã phối hợp chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng lực lượng, trao đổi thường xuyên, kịp thời nguồn thông tin. Sự hợp tác xây dựng biên giới hữu nghị của hai nước có bước phát triển tốt.

Quan hệ hợp tác về kinh tế - văn hóa đã được thúc đẩy với nhiều nhân tố mới nảy sinh cả ở cấp trung ương và địa phương. Hai bên đều cố gắng tổ chức triển khai những nhiệm vụ mà Bộ Chính trị và Chính phủ hai nước đã thống nhất đề ra. Nhiều công trình của sự hợp tác đã hoàn thành theo yêu cầu đề ra và được đưa vào sử dụng, góp phần phát triển nước Lào của chúng tôi cũng như phát huy mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam. Vấn đề nổi bật là các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Việt Nam đã đầu tư vào Lào nhiều hơn, chủ yếu về nông nghiệp, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong việc giải quyết đời sống của nhân dân ở cơ sở.

Đối với phương hướng hợp tác sau này, dù điều kiện quan hệ quốc tế có diễn biến như thế nào, chúng tôi bao giờ cũng coi tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác Lào - Việt Nam là truyền thống quý báu, là mối quan hệ trong sáng, mẫu mực, hiếm có trong quan hệ quốc tế và trong cuộc đấu tranh cứu nước của hai nước chúng ta trong nửa thế kỷ qua - đó là tài sản quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta. Nhân dịp này, chúng tôi khẳng định rằng sẽ tiếp tục hợp tác cùng các đồng chí Việt Nam để gìn giữ và vun đắp tài sản đó ngày càng phát triển, kiên quyết giữ vững mãi mãi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kiên định sự chỉ đạo tăng cường quan hệ hợp tác hai bên mà hai Bộ Chính trị cũng như hai Chính phủ đã thống nhất. Tăng cường tình đoàn kết và sự hợp tác toàn diện giữa hai bên với tính chất đặc biệt và ưu tiên, ưu đãi giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần nâng cao tính độc lập, tự chủ, phù hợp với khả năng cụ thể của mỗi nước cũng như sự hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới.

Cố gắng khai thác và tập trung hợp tác trong lĩnh vực có khả năng phát huy thế mạnh và điều kiện thuận lợi của mỗi nước trên cơ sở hai bên cùng có lợi, bảo đảm có hiệu quả. Chúng tôi sẽ cùng các đồng chí tích cực nghiên cứu và xây dựng cơ chế hợp tác có hiệu quả và phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay làm cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước có tính chiến lược lâu dài và có thêm bước phát triển mới.

Về chính trị, tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy thực hiện những nhiệm vụ mà hai Bộ Chính trị đã thống nhất, tăng cường hợp tác về quốc phòng - an ninh, về đối ngoại, đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu đoàn đại biểu của các ngành, các cơ quan trung ương và địa phương. Chăm lo và tích cực làm công tác giáo dục truyền thống về tình đoàn kết Lào - Việt Nam trong đội ngũ cán bộ, nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ hai nước…

Thúc đẩy các bộ phận có liên quan của hai bên trong việc viết lịch sử, hồi ký, xây dựng phim tư liệu, phim truyền và hoạt động cần thiết khác để giáo dục về tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Về kinh tế - văn hóa cũng tiếp tục đẩy mạnh quan hệ để đạt được những kết quả cụ thể hơn nữa.

Tiếp tục tập trung hợp tác giữa hai bên trong việc đào tạo cán bộ theo hướng bảo đảm về tiêu chuẩn và chất lượng. Chúng tôi củng cố hệ thống dạy - học và nghiêm túc trong việc tuyển chọn đối tượng đi học; chú ý đầu tư hợp lý đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng các phương tiện truyền thông đại chúng, các cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, giải quyết những vấn đề còn tồn tại về mặt chế độ, chính sách, cơ chế quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại. Thúc đẩy sự hợp tác trong việc phát triển vùng biên giới, khuyến khích các địa phương của hai nước cùng nhau làm chủ; cùng với các đồng chí Việt Nam giải quyết vấn đề còn tồn tại trong việc cắm mốc biên giới; thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế của Việt Nam sang đầu tư tại Lào; đẩy mạnh trao đổi hàng hóa, khuyến khích các ngành và các địa phương của hai nước có quan hệ với nhau ngày càng nhiều hơn. Ưu tiên cho các công ty của Việt Nam sang đấu thầu xây dựng các công trình tại Lào và khuyến khích sử dụng lao động có tay nghề cao của Việt Nam tại Lào. Trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy thực hiện quy hoạch nối liền cơ sở hạ tầng, dịch vụ và du lịch giữa hai nước, đặc biệt là nối liền đường giao thông giữa hai nước (đường bộ và đường sắt); hợp tác về phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản và trồng trọt, chăn nuôi để tạo nguồn lợi cho cả hai nước và tạo điều kiện cho phía Lào chúng tôi có cơ sở kinh tế độc lập, vững mạnh và có khả năng tham gia vào quá trình hội nhận với bên ngoài.

Đó là những ý kiến mà chúng tôi muốn đề nghị trao đổi với các đồng chí. Chúng tôi tin tưởng rằng, trên cơ sở của sự đồng cảm và tình thần đoàn kết, yêu thương trong sáng như anh em một nhà, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước vân nhân dân hai nước chúng ta sẽ được tổ chức thực hiện, phát huy với kết quả to lớn và ngày càng vững chắc, đáp ứn được lợi ích và sự mong muốn của cả hai bên, góp phần quan trọng trọng việc củng cố sức mạnh của nhau về cả trước mắt và lâu dài.

Nhân cuộc gặp gỡ có ý nghĩa quan trọng này, chúng tôi thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ vô cùng quý báu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá cao và tin tưởng rằng kết quả đạt được trong cuộc gặp gỡ lần này sẽ tạo thêm tiền đề vững chắc cho việc tăng cường mối quan hệ khăng khít,đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam; chỉ đạo và thúc đẩy các thành phần có liên quan của hai bên tổ chức triển khai rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực.

CHUMMALY XAYNHAXỎN

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Bài trích trong cuốn: "50 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Sáng mãi tình anh em",

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 8-2012

 

 * Trích trong cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng Nhân dân cách mạng Lào: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007) - Bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011.