Trang chủ Những vấn đề quốc tế Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

nghien cuu so sanhTác giả: PGS. TS. Tô Văn Hòa

Số trang: 396 trang

Giá tiền: 100.000đ

Xuất bản: Tháng 4-2015

Cuốn sách Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia ASEANdo TS. Tô Văn Hòa, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn, góp phần nâng cao hiểu biết của bạn đọc về Hiến pháp của các quốc gia trong khối ASEAN, đặc biệt là về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và cách xử lý các vấn đề quan trọng của Hiến pháp ở các nước thành viên ASEAN, qua đó có thể nghiên cứu kinh nghiệm của các nước ASEAN trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước ta.

Nội dung cuốn sách gồm tám chương:

- Chương I: Khái quát về đất nước và hoàn cảnh ra đời của Hiến pháp hiện hành các quốc gia ASEAN;

- Chương II: Hình thức, cấu trúc nội dung, tính hiệu lực và thủ tục sửa đổi, bổ sung Hiến pháp các quốc gia ASEAN;

- Chương III: Lời nói đầu và các chế độ nhà nước trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN;

- Chương IV: Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN;

- Chương V: Chính thể và sự thể hiện nguyên tắc tam quyền phân lập trong tổ chức bộ máy nhà nước các quốc gia ASEAN;

- Chương VI: Kiểm soát quyền lực nhà nước trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN;

- Chương VII: Các quy định về chính quyền địa phương trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN;

- Chương VIII: Một số nhận xét chung về Hiến pháp các quốc gia ASEAN và những kinh nghiệm có thể tham khảo đối với Việt Nam.