Trang chủ 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Chùm sách trọng tâm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chùm sách trọng tâm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cách đây 70 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử đánh dấu bước chuyển mình của dân tộc anh dũng, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và hạnh phúc.

 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Ngày 2-9-1945, trên lễ đài lớn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc míttinh của đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Với ý nghĩa lớn lao đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm sách trọng tâm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Lịch sử Văn phòng Chính phủ (1945 - 2015); Việt Nam trên đường phát triển; Bộ Nội Vụ - 70 năm xây dựng và phát triển; Bộ Ngoại giao - 70 năm xây dựng và phát triển; Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn; Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam; 70 năm Đài tiếng nói Việt Nam; Lịch sử Việt Nam giản yếu; Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề; Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013; Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cuộc phối ngẫu không tương xứng: Ngô Đình Diệm, Hoa Kỳ và số phận của miền Nam Việt Nam, Việt Nam trên đường phát triển; Ngoại giao Việt Nam 1945-2000... Sự ra đời, phát triển của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cũng đánh dấu mốc thành lập và trưởng thành của Văn phòng chính phủ, ngành Ngoại giao Việt Nam, Bộ Nội Vụ và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bai 2-9

Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào, với toàn thể thế giới về việc thành lập Chính phủ lâm thời và đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Văn phòng Chủ tịch Chính phủ - tiền thân của Văn phòng Chính phủ được ra đời, là cơ quan đầu não giúp việc cho Chính phủ lâm thời.

Lich su VPCP

Ra đời trong những ngày đầu thành lập nước Việt Nam mới, tôi luyện qua những giai đoạn đầy khó khăn, gian khổ của đất nước, được sự quan tâm, đào tạo, dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, Văn phòng Chính phủ trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phát huy tốt vai trò, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực vào thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển nước nhà. Cuốn sách Lịch sử Văn phòng Chính phủ (1945 - 2015) ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng Chính phủ gắn liền với lịch sử của Chính phủ và quá trình cách mạng hào hùng của dân tộc ta trong 70 năm qua.

Bộ nội vụ

Ngày 28-8-1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Trong thành phần Chính phủ lâm thời có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng, với nhiệm vụ xây dựng bộ máy nhà nước, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo đảm an ninh chính trị, theo dõi và điều hành công tác nội trị, pháp chế… Lịch sử hình xây dựng và phát triển của Bộ Nội vụ được thể hiện trong cuốn sách Bộ Nội Vụ - 70 năm xây dựng và phát triển. Trải qua các thời kỳ lịch sử, mặc dù có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cũng như tên gọi, Bộ Nội vụ vẫn không ngừng được xây dựng và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước qua từng thời kỳ cách mạng của dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Bộ ngoại giao 70 năm

Giống như Bộ Nội vụ, ngành Ngoại giao Việt Nam cũng chính thức được thành lập vào tháng 8-1945. Cuốn sách Bộ Ngoại giao - 70 năm xây dựng và phát triển đã điểm lại những dấu mốc đã qua, những chặng đường lịch sử. Trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ Ngoại giao đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Ngày nay, khi giao lưu quốc tế ngày càng rộng mở, ngành ngoại giao càng chứng minh được vị thế và vai trò của mình trong sự phát triển chung của đất nước, là thứ vũ khí sắc bén trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngăn chặn “Diễn biến hòa bình” và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.dang vung manh dat nuoc pt

Cuốn sách Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sự thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời đại mới. Sách gồm 1.084 trang, tập hợp một số bài phát biểu, bài viết được chọn lọc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011 đến nay. Nội dung cuốn sách Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn tập trung vào các vấn đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... 

lich su tu tuong QSVN

Bộ sách Lịch sử Tư tưởng quân sự Việt Nam

Bộ sách Lịch sử Tư tưởng quân sự Việt Nam gồm 5 tập là công trình khoa học nghiên cứu lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam qua các thời đại, từ buổi đầu dựng nước và giữ nước cho đến thời đại Hồ Chí Minh. Tư tưởng quân sự Việt Nam được nhìn nhận một cách khách quan, sâu sắc từ thời Hùng Vương - An Dương Vương đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với những nội dung quan trọng nổi bật như: tư tưởng kháng chiến vì hòa bình, vì độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ; tư tưởng quyết chiến quyết thắng giặc ngoại xâm; tư tưởng phát huy sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc… Đặc biệt, tư tưởng quân sự Việt Nam phát triển rực rỡ trong thời đại Hồ Chí Minh, là hạt nhân của đường lối quân sự của Đảng, là cội nguồn chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

70 năm Đài Tiếng nói VNNằm trong sêri sách kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách 70 năm Đài Tiếng nói Việt Nam (1945 - 2015). Nội dung sách ghi lại cuộc hành trình của Đài phát thanh Quốc gia qua từng thời kỳ, từ giây phút lịch sử ngày 7-9-1945 với chương trình đầu tiên về Tuyên ngôn độc lập từ Thủ đô Hà Nội cho đến những ngày kháng chiến gian khổ và đồng hành cùng dân tộc trải qua 30 năm đổi mới đất nước. Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực sự trở thành diễn đàn sâu rộng, phản ánh ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, là cầu nối của nhân dân thế giới, làm cho nhân dân các nước hiểu và đồng tình, ủng hộ Việt Nam.

ghep 6 anh -chuan

Ngoài những cuốn sách trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật còn xuất bản một số đầu sách khác, như: Lịch sử Việt Nam giản yếu; Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề; Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013; Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cuộc phối ngẫu không tương xứng: Ngô Đình Diệm, Hoa Kỳ và số phận của miền Nam Việt Nam, Việt Nam trên đường phát triển; Ngoại giao Việt Nam 1945-2000...

Những cuốn sách trọng tâm được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2015) là những tài liệu quý về lịch sử, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, khơi gợi lòng yêu nước và tự hào dân tộc ở mỗi người.

Sách được phát hành tại các chi nhánh, trung tâm phát hành, đại lý sách trong toàn quốc (Trực tiếp tại: Trung tâm phát hành sách ở Hà Nội, Chi nhánh của Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và các Trung tâm phát hành sách tại Huế, Nha Trang, Quảng Ngãi). Bạn đọc quan tâm có thể tìm mua tại gian trưng bày của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế - Việt Nam lần thứ V, sẽ tổ chức tại Công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, từ ngày 10-9-2015 – 14-9-2015.

 

 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật