Trang chủ 70 năm ngày Truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật Một số bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển nhà xuất bản đến năm 2020, hướng tới năm 2025

Một số bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển nhà xuất bản đến năm 2020, hướng tới năm 2025

I- Một số bài học kinh nghiệm

Ra đời trong một thời kỳ đặc biệt của lịch sử, Nhà xuất bản Sự thật, nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật có mối liên hệ gắn bó mật thiết với cách mạng Việt Nam. Hành trình cùng lịch sử nước nhà trong 70 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật từng bước trưởng thành để đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng. Từ thực tiễn xây dựng và phát triển trong bảy thập kỷ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu sau đây:

1. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ, nhạy bén với thời cuộc, giữ vững định hướng chính trị của Đảng

Là cơ quan xuất bản sách chính trị nòng cốt của Đảng và Nhà nước, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nhà xuất bản phải nắm vững và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư trên các định hướng lớn, trung thành với đường lối đổi mới, bám sát thực tiễn đất nước. Vì vậy, việc quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ và nhạy bén với thời cuộc, giữ vững định hướng chính trị của Đảng là bài học xuyên suốt 70 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản. Đây là cơ sở quan trọng để Nhà xuất bản tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, hoạt động xuất bản phải gắn bó và xuất phát từ nhu cầu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Coi việc phục vụ tốt nhu cầu đọc sách lý luận chính trị, pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chính là thước đo chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, là tôn chỉ, mục tiêu hoạt động của Nhà xuất bản. Do vậy, phải không ngừng đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng nội dung và hình thức sách lý luận chính trị, pháp luật phù hợp với từng đối tượng độc giả. Công tác xuất bản phải gắn với việc chăm lo xây dựng, phát triển văn hóa đọc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phải chủ động cung cấp những ấn phẩm người đọc cần đọc, nên đọc chứ không phải là những ấn phẩm Nhà xuất bản có. Muốn vậy, phải đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu từng đối tượng bạn đọc; nắm vững nhu cầu, trình độ học vấn, tâm lý và các điều kiện ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa đọc của bạn đọc nhằm đáp ứng đúng, trúng, thuận tiện và kịp thời sách lý luận chính trị, pháp luật.

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cần phải có mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với các ban, cơ quan Đảng Trung ương, các bộ, ngành trung ương và các địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiệm vụ chính trị được cụ thể hóa bằng các kế hoạch công tác, các chương trình hoạt động cụ thể của từng ban, cơ quan Đảng Trung ương, các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương. Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong 70 năm qua, Nhà xuất bản thường xuyên liên hệ chặt chẽ với các ban, cơ quan Đảng Trung ương, các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương nhằm phối hợp triển khai các hoạt động, công tác từ công tác biên tập, xuất bản, xây dựng cơ sở vật chất, công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đến công tác đối ngoại. Đặc biệt với vai trò và chức năng, nhiệm vụ được giao, Nhà xuất bản phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và các địa phương để tổ chức kịp thời các đề tài sách, tài liệu phục vụ việc triển khai nhiệm vụ chính trị của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương.

2. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị với hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh; chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, viên chức và người lao động

Là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, Nhà xuất bản luôn lấy yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; đồng thời phải nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh để vươn lên từng bước tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy và về tài chính theo tinh thần Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó tạo điều kiện để chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, viên chức và người lao động nhằm tạo môi trường tích cực và động lực để mỗi cán bộ, viên chức và người lao động phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Vì vậy, giải quyết tốt mối quan hệ giữa yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị với hiệu quả sản xuất, kinh doanh vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của Nhà xuất bản.

Để giải quyết hài hòa và hiệu quả mối quan hệ này, Nhà xuất bản phải không ngừng tự đổi mới các mặt hoạt động nhằm tối ưu hóa cách khâu công tác, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh. Tranh thủ huy động các nguồn lực để tập trung cho phát triển. Nắm bắt định hướng và xu thế phát triển của ngành xuất bản nước nhà và sự vận động của ngành xuất bản trên thế giới để xây dựng chiến lược phát triển lâu dài và trong từng thời kỳ một cách vững chắc. Đồng thời phải kiên quyết khắc phục mặt trái của kinh tế thị trường, xu hướng thương mại hóa xuất bản, chạy theo lợi nhuận kinh tế bằng mọi giá.

3. Chăm lo xây dựng đội ngũ cộng tác viên viết sách, các đối tác, khách hàng thân thiết, gắn bó với Nhà xuất bản

Cộng tác viên viết sách, đối tác, khách hàng thân thiết trong hoạt động xuất bản có vai trò quyết định trong quá trình xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản. Họ là những người trực tiếp sáng tạo và thực hiện giá trị của ấn phẩm. Do vậy, việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên, đối tác, bạn hàng thân thiết trong hoạt động xuất bản là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản. Trong 70 năm qua, Nhà xuất bản đã tổ chức được một đội ngũ đông đảo các cộng tác viên là các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học, các cơ quan trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học..., hệ thống trường chính trị, hệ thống thư viện, các doanh nghiệp phát hành và in ấn... trên cả nước.

Để làm tốt công tác xây dựng, củng cố và không ngừng mở rộng đội ngũ cộng tác viên, đối tác, khách hàng trước hết cần giữ vững được uy tín, chất lượng công tác biên tập; xây dựng Nhà xuất bản trở thành thương hiệu có uy tín, tin cậy đối với cộng tác viên, khách hàng nói riêng, đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nói chung. Phát huy vai trò của Nhà xuất bản trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng, kiến tạo nền tri thức của xã hội, Nhà xuất bản phải chủ động xây dựng chiến lược đề tài dài hạn và các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn, trên cơ sở đó định hướng cho việc xây dựng, mở rộng mạng lưới cộng tác viên, đối tác, khách hàng. Giữ mối liên hệ và có chế độ thông tin thường xuyên giữa tác giả - Nhà xuất bản - khách hàng. Chủ động nắm bắt thông tin, tư vấn, hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Có cơ chế phù hợp, linh hoạt và chính sách chăm sóc đối với mạng lưới cộng tác viên, đối tác, khách hàng.

4. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ biên tập có bản lĩnh chính trị kiên định, trình độ lý luận vững vàng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sâu, có tinh thần chủ động, sáng tạo, tận tụy, kỷ cương, hiệu quả, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đây vừa là yêu cầu, bài học kinh nghiệm, vừa là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Nhà xuất bản. Nhiệm vụ hàng đầu của Nhà xuất bản là tổ chức xuất bản những ấn phẩm chuyển tải những thông tin chính thức của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa định hướng đối với đời sống tinh thần xã hội. Do đó, hơn ai hết, các “chiến sĩ” trên “mặt trận” tư tưởng - văn hóa của Nhà xuất bản phải có bản lĩnh chính trị và trình độ lý luận ngang tầm với nhiệm vụ chính trị được giao. Thực tế trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, sở dĩ trước bất kỳ diễn biến phức tạp nào của lịch sử, các ấn phẩm của Nhà xuất bản vẫn luôn bảo đảm tốt vai trò định hướng chính trị trong đời sống tinh thần của xã hội là do đội ngũ cán bộ, viên chức Nhà xuất bản có lập trường cách mạng kiên định, có trình độ lý luận, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình tuyên truyền và thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ Nhà xuất bản còn cần phải có tinh thần chủ động, sáng tạo, tận tụy, kỷ cương, hiệu quả, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của Nhà xuất bản đầu tiên cần phải chú trọng khâu tuyển dụng nhằm lựa chọn được những cán bộ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn. Có chính sách thu hút, trọng dụng người tài. Thường xuyên bồi dưỡng, đạo đào nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn, nghiệp vụ bằng nhiều hình thức phù hợp, đặc biệt là đào tạo qua thực tiễn công việc. Việc bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ phải bảo đảm phát huy được năng lực, sở trường của từng người. Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Có chế độ, chính sách gắn thu nhập với hiệu quả lao động nhằm tạo động lực trong công tác. Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp, đặc biệt là việc chú trọng xây dựng văn hóa Nhà xuất bản.

5. Phát huy dân chủ, chăm lo xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong Nhà xuất bản, xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đây là bài học có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển của Nhà xuất bản. Thực tế trong 70 năm qua cho thấy, nhờ đoàn kết nhất trí mà Nhà xuất bản đã vượt qua được nhiều khó khăn, không ngừng phát triển, đạt được những thành tựu như ngày nay. Để có sự đoàn kết, trước hết phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động, làm cho mỗi cán bộ, viên chức ý thức được vai trò, nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp chung của Nhà xuất bản. Nòng cốt của sự đoàn kết trước hết là ở Ban Lãnh đạo, Đảng ủy, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan và lãnh đạo các đơn vị.

II- Chiến lược phát triển Nhà xuất bản đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

1. Bối cảnh, thuận lợi và khó khăn

Trong những năm tới tình hình thế giới còn nhiều diễn biến rất phức tạp. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nền kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn có nhiều biến động khó lường. Tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường; xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai, bạo loạn, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh cục bộ… tiếp tục diễn ra gay gắt. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt và phức tạp.

ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm tới đây, nước ta thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Kinh tế từng bước thóat khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại đà tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ta tiếp tục tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; khoảng cách giàu - nghèo, phân hóa xã hội ngày càng tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn nghiêm trọng. Tình hình chính trị - xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định.

Năm 2016 diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đại hội sẽ đề ra chủ trương, đường lối lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trước bối cảnh đó, trong những năm tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật có những thuận lợi cơ bản sau:

Thứ nhất, sách lý luận, chính trị, pháp luật luôn là một công cụ sắc bén của Đảng và Nhà nước trong việc góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, nâng cao kiến thức văn hóa, khoa học và dân trí; tham gia và góp phần tổng kết, giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Do vậy, trong thời gian tới, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học - công nghệ đã tạo ra những bước tiến nhảy vọt mang tính đột phá làm biến đổi mạnh mẽ bộ mặt của thế giới. Những tiến bộ của khoa học - kỹ thuật được áp dụng vào ngành xuất bản đã làm thay đổi cơ bản quan niệm, cách thức, công nghệ xuất bản, phương pháp quản lý hoạt động xuất bản truyền thống và tạo ra một thị trường xuất bản phẩm đa dạng, chất lượng ngày càng cao. Điều đó tác động mạnh mẽ đến hoạt động của Nhà xuất bản, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xuất bản. Đây là cơ hội để chúng ta tiến hành tin học hóa công tác quản lý, điều hành và các khâu công tác của Nhà xuất bản, đặc biệt là công tác tài chính - kế toán, in ấn và phát hành. Sự phát triển mạnh mẽ của xuất bản điện tử cũng mở ra cho Nhà xuất bản có hướng đi mới trong những năm tới.

Thứ ba, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật có vị trí, vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng và Nhà nước, có bề dày 70 năm truyền thống, có đội ngũ cán bộ biên tập có trình độ lý luận, chính trị và chuyên môn vững, giàu kinh nghiệm. Sách của Nhà xuất bản là nguồn thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao. Nhà xuất bản đã xây dựng được một đội ngũ cộng tác viên đông đảo là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ban, cơ quan Đảng, các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương; các nhà hoạt động thực tiễn giàu kinh nghiệm, các nhà khoa học có uy tín... Bên cạnh đó, Nhà xuất bản còn được trang bị hệ thống cơ sở vật chất tương đối đầy đủ và từng bước hiện đại hóa. Nhà xuất bản đã bước đầu xây dựng được một hệ thống cơ sở phát hành riêng tại các tỉnh, thành phố trọng điểm của cả nước với mạng lưới khách hàng truyền thống có mối quan hệ chặt chẽ trong việc đưa sách lý luận, chính trị, pháp luật tới bạn đọc. Trong những năm gần đây, Nhà xuất bản đã đẩy mạnh việc đổi mới toàn diện các mặt hoạt động theo hướng chuyển đổi một phần hoạt động theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tạo được thế và lực mới cho những bước phát triển trong thời gian tới.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên, trong những năm tới, Nhà xuất bản vừa phải khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém, vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới để tiếp tục đưa tiến trình đổi mới, phát triển của Nhà xuất bản vào chiều sâu và bền vững.

Thứ nhất, yêu cầu về chất lượng sách lý luận, chính trị và pháp luật ngày càng cao, cơ chế đặt hàng của Trung ương ngày càng chặt chẽ. Thị trường xuất bản phẩm cạnh tranh ngày càng gay gắt và có xu hướng phân khúc nhỏ. Sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của một số nhà xuất bản trong lĩnh vực xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật cộng với hiện tượng vi phạm bản quyền, in lậu, trốn thuế... tràn lan chưa được ngăn chặn có hiệu quả, tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng trên thị trường xuất bản phẩm. Khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các cam kết gia nhập WTO có hiệu lực, cộng đồng ASEAN được hình thành, Việt Nam tham gia vào Hiệp định TPP… đồng nghĩa với sự bảo hộ trong nước đối với ngành xuất bản bị cắt giảm cũng tạo ra áp lực lớn đối với Nhà xuất bản.

Thứ hai, trong thời đại thông tin, nhiều phương thức và loại hình xuất bản mới xuất hiện. Sách, báo mạng, sách điện tử, thông tin trên các phương tiện truyền thông hiện đại đang phát triển với tốc độ nhanh và có xu hướng ngày càng chiếm lĩnh thị trường, các thiết bị đọc điện tử đang phát triển rất nhanh, ngày càng đáp ứng nhu cầu thuận tiện của người đọc tạo sự cạnh tranh gay gắt đối với ngành xuất bản in truyền thống. Trong những năm tới, xuất bản phẩm in truyền thống được dự báo sẽ ngày càng bị thu hẹp trong khi đó, thị trường xuất bản điện tử ở nước ta chỉ mới trong giai đoạn sơ khai, việc vi phạm bản quyền đối với sách điện tử diễn ra phổ biến và chưa có biện pháp phòng, chống hữu hiệu.

Thứ ba, công tác phát hành ngày càng có vai trò quan trọng và tác động chi phối tới toàn bộ các khâu trong quy trình xuất bản. Các doanh nghiệp làm công tác phát hành thuộc các thành phần kinh tế ngày càng tham gia nhiều và sâu vào việc tổ chức đề tài, liên kết xuất bản, đặc biệt đối với những mảng đề tài sách bán chạy và có khả năng phát hành với số lượng lớn. Do đó, các mảng sách mũi nhọn của Nhà xuất bản như sách pháp luật, giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo... sẽ ngày càng bị cạnh tranh gay gắt.

Thứ tư, Nhà xuất bản đang tích cực chuyển đổi một phần hoạt động theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ nhưng một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức còn mang nặng tư duy và phong cách làm việc bao cấp, ỷ lại, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Công tác biên tập chưa thực sự chủ động trong việc nắm bắt nhu cầu xã hội, tổ chức các bản thảo giải đáp những vấn đề nóng bỏng mà thực tiễn xã hội đang đặt ra. Năng lực của Nhà in Sự thật còn yếu, quy mô nhỏ, manh mún, máy móc cũ kỹ và không đồng bộ, công nghệ in lạc hậu, thiếu lao động có tay nghề cao, chưa đáp ứng được nhu cầu in của Nhà xuất bản. Hệ thống phát hành của Nhà xuất bản tuy có bước chuyển biến tích cực nhưng về cơ bản vẫn chưa thóat khỏi tình trạng kinh doanh kém hiệu quả, khả năng chiếm lĩnh thị trường thấp. Bộ máy của Nhà xuất bản còn cồng kềnh, chi phí quản lý hành chính cao góp phần tăng giá thành các ấn phẩm của Nhà xuất bản.

2. Định hướng, mục tiêu phát triển đến năm 2020, hướng tới năm 2025

Phương hướng:

Tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật nòng cốt của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động xuất bản, năng lực sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường cho các sản phẩm của Nhà xuất bản. Xây dựng Nhà xuất bản thành trung tâm xuất bản chính trị hiện đại hàng đầu ở Việt Nam, với đội ngũ cán bộ biên tập chuyên nghiệp, hệ thống phát hành hiệu quả, rộng khắp trong cả nước.

Mục tiêu phát triển đến năm 2020, hướng tới năm 2025:

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật:

- Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách, kế hoạch xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; xây dựng và đề xuất với Ban Bí thư về Đề án xuất bản sách phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, Đề án xuất bản sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng và đề xuất với Ban Bí thư danh mục sách đặt hàng của Trung ương hằng năm bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xuất bản sách về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Đổi mới phương pháp biên soạn, đa dạng hóa các loại hình ấn phẩm giới thiệu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuất bản kịp thời các công trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tổ chức tốt việc biên soạn, xuất bản sách chính trị, pháp luật phổ thông phù hợp với từng đối tượng độc giả cụ thể, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh tổ chức biên soạn, xuất bản sách phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp tài liệu chính thống của Đảng, Nhà nước nhằm định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Xuất bản kịp thời những tài liệu phục vụ các sinh hoạt chính trị, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. Trước mắt cần tập trung xuất bản kịp thời các tài liệu phục vụ việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương khóa XII, sách phục vụ triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, sách phục vụ triển khai đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, v.v..

b) Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác sản xuất, kinh doanh

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh cho các ấn phẩm của Nhà xuất bản, tăng số lượng sách đi đôi với giảm tối đa sách tự tổ chức phát hành có số lượng thấp, giảm tỷ lệ sách tồn ế.

- Tăng cường năng lực của Nhà in Sự thật theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa, nâng cao năng suất, chất lượng in.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hành, xây dựng hệ thống phát hành sách của Nhà xuất bản trong cả nước. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh thu phát hành trung bình hằng năm trên 10%.

c) Đổi mới, từng bước hiện đại hóa hoạt động xuất bản

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp với Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ của các đơn vị chức năng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh trực thuộc Nhà xuất bản.

- Từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hóa phương tiện làm việc của Nhà xuất bản; tiếp cận công nghệ xuất bản hiện đại, phát triển xuất bản điện tử và kỹ thuật số.

3. Các nhóm giải pháp chủ yếu

a) Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản

- Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện Chiến lược đề tài xuất bản giai đoạn 2009 - 2015, Chiến lược phát hành giai đoạn 2009 - 2015, Chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ giai đoạn 2009 - 2020, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển của Nhà xuất bản giai đoạn 2015 - 2025.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản trong những năm tới theo hướng tập trung nghiên cứu nhu cầu và dự báo các nhu cầu mới về sách lý luận, chính trị, pháp luật của các đối tượng độc giả chính của Nhà xuất bản làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng kế hoạch đề tài, phát triển các loại hình ấn phẩm mới hằng năm.

- Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đề tài biên tập, xuất bản, khắc phục tình trạng bất hợp lý trong cơ cấu đề tài, nâng cao chất lượng bản thảo, tổ chức được nhiều đề tài sách tham khảo phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các đề tài có ý nghĩa định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, các đề tài phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ lý tưởng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta... Chú trọng xây dựng các đề tài xuất bản cho từng đối tượng cụ thể mà trước hết cần tập trung xuất bản nhiều đề tài có giá trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; những nhà nghiên cứu, giảng dạy; học sinh, sinh viên; doanh nhân; Việt kiều, v.v..

- Tổ chức xuất bản bộ Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 55 đến tập 69), bộ Văn kiện Trung ương Cục miền Nam, bộ Lịch sử Việt Nam (24 tập)... Triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2016; xây dựng, đề xuất với Ban Bí thư cho triển khai Đề án xuất bản sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Đề án xuất bản sách phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đổi mới phương pháp biên soạn sách lý luận, chính trị, pháp luật, đa dạng hóa các loại hình ấn phẩm, phát triển loại hình xuất bản điện tử và kỹ thuật số. Tập trung tổ chức những bản thảo sách lý luận, chính trị, pháp luật phổ thông, sách đọc nhanh, sách “cầm tay chỉ việc”...; xây dựng đề án phát triển xuất bản điện tử, phát hành qua mạng; có chiến lược khai thác có hiệu quả bản quyền sách của nước ngoài.

- Đổi mới công tác tổ chức, xây dựng mạng lưới cộng tác viên, đối tác và khách hàng. Xây dựng và thực hiện chính sách chăm sóc cộng tác viên, khách hàng linh hoạt nhằm thu hút, khuyến khích các cộng tác viên, đối tác và khách hàng gắn bó với Nhà xuất bản. Xây dựng cơ sở dữ liệu cộng tác viên, đối tác và khách hàng. Hằng năm cần có kế hoạch xây dựng, mở rộng mạng lưới cộng tác viên, đối tác và khách hàng. Thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp xuất bản sách với Ban Tuyên giáo Trung ương, ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... Tiếp tục mở rộng chương trình phối hợp với các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, trước mắt cần chủ động phối hợp với ủy ban Dân tộc xây dựng và triển khai Đề án trang bị sách cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho hoạt động xuất bản. Tăng cường hoạt động của Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Hội đồng Khoa học và tính tự chịu trách nhiệm của các ban biên tập trong việc lựa chọn đề tài, tổ chức bản thảo. Xây dựng chế độ khuyến khích biên tập viên gắn công tác biên tập với phát hành, tìm được đề tài hay, có khả năng tiêu thụ với số lượng cao thông qua chế độ lương, thưởng.

b) Nhóm giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả công tác sản xuất, kinh doanh

- Nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh đối với các ấn phẩm của Nhà xuất bản:

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, đồng thời gắn với nhu cầu của xã hội, cần tập trung ưu tiên phát triển các ấn phẩm mũi nhọn phục vụ đối tượng độc giả chiến lược của Nhà xuất bản; hạn chế đến mức thấp nhất các đề tài có đối tượng độc giả hẹp, có nguy cơ tồn ế cao; tập trung khai thác các mảng đề tài sách cẩm nang, sách công cụ, sách kỹ năng nghiệp vụ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức; nghiên cứu phát triển các thể loại đề tài sách chính trị, pháp luật phổ thông; nâng cao chất lượng biên tập và đẩy nhanh tiến độ làm sách. Cải tiến hơn nữa công tác thiết kế và trình bày sách. Hạ giá thành sản phẩm đối với khâu tổ chức in và in. Rà soát, cắt giảm những chi phí quản lý không cần thiết; giảm biên chế trong các khâu phục vụ; tăng cường tính hiệu quả của công tác điều hành, quản lý theo hướng phân cấp mạnh, quy trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, cá nhân.

- Đổi mới và tổ chức lại hệ thống phát hành:

Tổ chức lại hệ thống chi nhánh Nhà xuất bản theo hướng tách chức năng phát hành thành bộ phận độc lập và thành lập các đơn vị phát hành sách tại các địa phương hướng tới hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Bộ phận biên tập của các chi nhánh tập trung làm tốt chức năng khai thác, tổ chức đề tài bản thảo trên địa bàn. Tăng cường phân cấp, mở rộng chức năng và tính tự chủ trong hoạt động của các đơn vị phát hành nhằm bảo đảm doanh thu khóan, được chủ động khai thác đề tài, tăng thêm các đầu sách bán được, tiêu thụ trọn gói cho cơ quan. Thực hiện rà soát, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của các chi nhánh và Trung tâm Phát hành theo hướng hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng phát hành theo hướng chuyên nghiệp hóa đối với các cán bộ làm công tác phát hành. Các đơn vị làm công tác phát hành chủ động có kế hoạch sắp xếp, phân công lại và bổ sung nguồn nhân lực bảo đảm tính hợp lý và hiệu quả.

- Củng cố và mở rộng thị trường:

Đối với kênh phát hành truyền thống, trên cơ sở địa bàn phát hành đã được phân công, các đơn vị phát hành chủ động nghiên cứu, rà soát và có kế hoạch củng cố và mở rộng kênh phát hành truyền thống. Bám sát vào các chương trình phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình phổ biến kiến thức... của các bộ, ngành nhằm đưa sách lý luận, chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh kịp thời phục vụ các đối tượng độc giả. Đối với kênh phát hành qua các doanh nghiệp phát hành sách trong cả nước, các đơn vị làm công tác phát hành cần xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống các doanh nghiệp và cửa hàng phát hành trên địa bàn, có chương trình làm việc, tiếp thị, đề xuất những cơ chế phù hợp, khả thi nhằm tăng cường đưa sách của Nhà xuất bản vào hệ thống phát hành này.

- Đổi mới phương thức phát hành:

Các đơn vị phát hành cần xây dựng danh mục và phân loại khách hàng, trên cơ sở đó nghiên cứu, xây dựng các cơ chế và phương thức phát hành phù hợp cho từng đối tượng cụ thể; đa dạng hóa các phương thức phát hành, nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phát hành qua mạng internet; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác phát hành; xây dựng và hoàn thiện quy trình phát hành sách hợp lý, hiệu quả.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Nhà xuất bản, tiếp thị ấn phẩm:

Xây dựng và triển khai kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm về việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Nhà xuất bản. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức và tham gia tổ chức các sự kiện có ý nghĩa chính trị nhằm thu hút các nguồn tài trợ, tăng nguồn thu và đặc biệt nâng cao hiệu quả việc giới thiệu sách, quảng bá hình ảnh và vị thế của Nhà xuất bản. Xây dựng quy trình thăm dò nhu cầu thị trường, lấy số lượng in sách một cách khoa học. Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị hằng năm và các chiến dịch tiếp thị cụ thể cho từng loại sách. Chú trọng việc xây dựng văn hóa bán hàng và các cơ chế, dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Đầu tư nâng cấp và nâng cao năng lực của Nhà in Sự thật:

Trước mắt cần khẩn trương tìm địa điểm thích hợp có khả năng đầu tư lâu dài cho Nhà in Sự thật. Xây dựng chiến lược phát triển công tác in của Nhà xuất bản từ nay đến năm 2020; chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để chuẩn bị chuyển đổi cơ chế hoạt động của Nhà in Sự thật theo mô hình doanh nghiệp.

c) Nhóm giải pháp đổi mới đồng bộ, toàn diện các khâu công tác của Nhà xuất bản

- Đối với công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo:

Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Nhà xuất bản và lãnh đạo các đơn vị trên cơ sở mở rộng dân chủ, công khai và minh bạch, nâng cao trách nhiệm cá nhân và vai trò người đứng đầu, thưởng phạt nghiêm minh. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định trong quản lý nội bộ nhằm đưa các quy chế, quy định thực sự đi vào cuộc sống, tạo điều kiện cho hoạt động của Nhà xuất bản có nền nếp. Tăng cường năng lực tham mưu, phục vụ, đi đôi với việc tinh giản biên chế đối với các đơn vị chức năng.

- Tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ:

Xây dựng và thực hiện chức danh, tiêu chuẩn cán bộ của Nhà xuất bản. Rà soát chức năng, nhiệm vụ và cụ thể hóa các đầu công việc của từng đơn vị, từ đó xây dựng các tiêu chuẩn, yêu cầu của từng vị trí công tác làm cơ sở để bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cho phù hợp.

- Cải tiến quy trình và tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ:

Đẩy mạnh công tác tuyển chọn cán bộ thông qua thi tuyển có cạnh tranh rộng rãi, công khai, nghiêm túc và công bằng nhằm từng bước chuyên môn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Xây dựng chế độ “thu hút nhân tài” nhằm tuyển dụng được nguồn nhân lực có chất lượng cao, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Nhà xuất bản.

- Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ:

Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại về thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng, hằng quý và năm. Bổ sung, hoàn thiện Quy chế thi đua - khen thưởng, có hình thức giải quyết triệt để đối với những cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu công việc, thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Công tác đánh giá cán bộ không chỉ dừng lại ở chức danh tiêu chuẩn cán bộ, mà cần xem xét cả hệ thống chỉ tiêu đánh giá trên một số nội dung cơ bản như: số lượng công việc, chất lượng và hiệu quả công việc, năng lực thích hợp công việc của cán bộ. Thực hiện nghiêm nội quy, kỷ luật lao động, khuyến khích những nhân tố tích cực trong các đơn vị và toàn cơ quan, thúc đẩy phong trào thi đua của Nhà xuất bản đi vào nền nếp và thực chất hơn.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; không ngừng nâng cao ý thức chính trị và trình độ lý luận cho đội ngũ làm công tác biên tập, xuất bản. Tăng cường giáo dục về tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện tiêu cực, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng và triển khai kế hoạch hằng năm và kế hoạch dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, coi trọng cả ba khâu: biên tập, in và phát hành; đặc biệt chú trọng tự đào tạo, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm trong đội ngũ biên tập để tránh tình trạng hẫng hụt. Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về nhận thức lý luận, chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, cũng như về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và phương pháp công tác phù hợp với từng đối tượng, từng chức danh cán bộ. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức khoa học, trình độ chuyên môn cần chú ý đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có tay nghề cao, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu hoạt động biên tập và xuất bản sách của Nhà xuất bản. Có kế hoạch đào tạo ở trường lớp phù hợp với yêu cầu của Nhà xuất bản; đồng thời chú ý tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ theo hình thức kèm cặp tại chỗ thông qua thực tiễn công tác chuyên môn. Đồng thời với việc cử cán bộ đi đào tạo, cần tiếp tục tăng cường việc tìm nguồn cán bộ có chất lượng cao; áp dụng chế độ ưu đãi đặc cách để thu hút những người có chuyên môn giỏi, có học hàm, học vị và có năng lực công tác thực tiễn về làm việc tại Nhà xuất bản. Chú ý đào tạo cán bộ đầu đàn, cán bộ chủ chốt và các chuyên gia, thợ giỏi cho các đơn vị; có chế độ khuyến khích cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở cả trong và ngoài nước, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ biên tập, xuất bản thích ứng được với sự biến động trong quá trình phát triển của xã hội. Đối với cán bộ trẻ, cần được đào tạo dài hạn và nâng cao tại các nhà trường, học viện; bên cạnh đó, chú trọng đào tạo kỹ năng và năng lực thực tế thông qua các hình thức kèm cặp tại chỗ.

- Bố trí, sắp xếp lại và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ:

Hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác quản lý cán bộ; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của thủ trưởng các đơn vị, đặc biệt là các ban biên tập. Tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát bộ máy tổ chức cán bộ, kiện toàn, bố trí và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc “đúng người, đúng việc”. Căn cứ vào yêu cầu công tác, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ để bố trí công việc nhằm bảo đảm cho mỗi người phát huy được cao nhất khả năng của mình, sử dụng hợp lý, hiệu quả từng vị trí công tác. Thực hiện việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị theo yêu cầu, tiêu chuẩn và quy hoạch đã đề ra và theo những tiêu chí khoa học. Xây dựng hệ thống ngạch bậc và tiêu chuẩn phù hợp với tính chất của công việc biên tập, xuất bản. Từng vị trí công việc có những yêu cầu cụ thể về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức và văn hóa nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ. Những yêu cầu này là căn cứ để tuyển chọn, giao việc, đánh giá, bổ nhiệm và là cơ sở quản lý cán bộ theo phương pháp hiện đại.

- Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt, đồng thời chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài cho Nhà xuất bản:

Xây dựng kế hoạch cụ thể về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, có danh sách cán bộ, chức danh quy hoạch, loại hình đào tạo đối với cán bộ từng bộ phận chuyên môn khác nhau, dự kiến bố trí sau đào tạo. Chú ý phát hiện, bồi dưỡng tài năng trong số cán bộ trẻ có thành tích và triển vọng. Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ theo chức danh để tạo môi trường cạnh tranh cho việc bổ nhiệm, đề bạt vào một vị trí lãnh đạo, quản lý, tạo cơ hội bình đẳng cho cán bộ biên tập, xuất bản có đủ điều kiện và tiêu chuẩn có thể được bổ nhiệm vào vị trí thích hợp. Trong công tác quy hoạch không chỉ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý mà cần coi trọng quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên môn cho từng khối. Các đơn vị cần xây dựng được tỷ lệ phân loại cán bộ (chuyên gia - nhà khoa học, cán bộ có trình độ sau đại học, biên tập viên cao cấp, biên tập viên chính, biên tập viên và các chức danh tương đương...).

- Xây dựng và thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh:

Xây dựng và thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý, thỏa đáng; xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, dân chủ, nhân ái; tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người được lao động, cống hiến, trưởng thành và gắn bó với Nhà xuất bản. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho cán bộ làm việc và cập nhật thông tin như: bố trí phòng làm việc, trang bị phương tiện máy móc, máy tính, nối mạng internet, sách báo, tài liệu, văn bản nghị quyết, v.v.. Tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản, phấn đấu bảo đảm cho cán bộ, công nhân viên được hưởng mức thu nhập từ 2 đến 3 lần lương cơ bản theo phân loại lao động hằng tháng.

- Có lộ trình thực hiện khóan từng phần, tiến tới khóan toàn phần đối với các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và coi đây như là một giải pháp cơ bản, lâu dài, vừa là giải pháp mang tính đột phá, trước mắt. Công tác khóan phải bảo đảm tính chủ động, hiệu quả, tăng cường trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng các đơn vị, quan hệ giữa các đơn vị trong Nhà xuất bản bảo đảm nguyên tắc là các đối tác của nhau, tạo động lực thúc đẩy năng suất, chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế về quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương của Nhà xuất bản nhằm tăng thu, tiết kiệm chi, phòng, chống tham ô, tham nhũng và lãng phí; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế của cơ quan.

- Tăng cường cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa phương tiện làm việc:

Xây dựng và thực hiện phương án phát triển của các chi nhánh, xúc tiến các thủ tục xin giao đất và xây dựng dự án liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng Nhà sách Sự thật tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm; đẩy mạnh thủ tục xin giao đất cho Nhà in Sự thật; triển khai có hiệu quả Đề án 06 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xuất bản.

 d) Nhóm giải pháp triển khai thực hiện tốt đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông qua việc phát động và triển khai thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ. Nâng cao nhận thức của cán bộ về phẩm chất, đạo đức, lối sống và tinh thần, ý chí khắc phục khó khăn, ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác; khuyến khích ý thức tự học, tự rèn luyện của cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ.