Trang chủ Quốc phòng, an ninh, đối ngoại Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

dau tranh243Tác giả: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân

Số trang: 264 trang

Xuất bản: Tháng 1-2016

Cuốn sách góp phần đấu tranh ngăn chặn, hạn chế sự tác động, ảnh hưởng của các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị và bạn đọc có thêm nguồn tư liệu và những luận cứ khoa học phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, chiến sĩ và tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Phần thứ hai: Đấu tranh chống quan điểm đòi “phi chính trị hóa” quân đội; bảo vệ chính trị nội bộ.

Đây là tài liệu chuyên khảo phục vụ công tác nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, đồng thời là tài liệu tham khảo với đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.