Trang chủ Kinh điển Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

hien phap 84Tác giả: Quốc hội

Số trang: 92 trang

Xuất bản: Tháng 2-2016

Hiến pháp năm 2013 được thông qua tại kỳ họp thứ sáu - Quốc hội khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều. Hiến pháp năm 2013 kế thừa những nội dung tiến bộ của 4 bản Hiến pháp trước (Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992), đồng thời chắt lọc, tập hợp trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Hiến pháp có nhiều điểm mới trên cơ sở tham khảo, tiếp thu có chọn lọc nhiều nội dung Hiến pháp của các quốc gia trên thế giới. 

Cuốn Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xuất bản sẽ giúp độc giả tiếp cận với các nội dung và thấy được những nét mới, sự tiến bộ của bản Hiến pháp năm 2013.