Trang chủ Chuyên đề: Sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn Danh mục sách 2014-2015 "Đôi mắt" trong sáng tạo và phê bình văn học - nghệ thuật

"Đôi mắt" trong sáng tạo và phê bình văn học - nghệ thuật

 

Doi-mat-trong-sang-tao-nghe-thuatTác giả: Báo Nhân Dân

Số trang: 168 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Cuốn sách tập hợp một số bài viết từ chuyên mục "Bình luận - phê phán" trên báo Nhân Dân. Các bài viết bàn đến nhiều vấn đề như: nghệ thuật biểu diễn, phim ảnh, văn hóa đọc, hoạt động xuất bản, vấn đề "tây hóa" trong lối sống của người Việt Nam,... Mỗi bài viết với những cách viết khác nhau đã cho thấy bước phát triển mới với những thành tựu rất đáng trân trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống văn nghệ, từ sáng tác, biểu diễn, quảng bá, giáo dục thẩm mỹ đến lý luận, phê bình cũng như chất lượng, hiệu quả của văn học - nghệ thuật trong việc hình thành và hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam. Mặt khác, cuốn sách cũng góp phần nêu ra một số mặt hạn chế, yếu kém và những vấn đề cần khắc phục của một số loại hình văn học - nghệ thuật nước nhà hiện nay, nhằm thúc đẩy sáng tạo nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.