Trang chủ Những vấn đề quốc tế Hiện đại hóa giáo dục (sách tham khảo)

Hiện đại hóa giáo dục (sách tham khảo)

Hien dai hoa GDTác giả: Vương Bân Thái (Chủ biên)

Số trang: 580 trang

Giá tiền: 89.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2016

Cuốn sách Hiện đại hóa giáo dục do tác giả Vương Bân Thái, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Giang Trung Quốc Tô làm chủ biên. Sách gồm 10 chương với nội dung đề cập đến tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở các quốc gia trên thế giới và ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sách nghiên cứu và phân tích nhiều khía cạnh về mục tiêu, con đường hiện đại hóa giáo dục của Trung Quốc như vấn đề công bằng trong giáo dục, bồi dưỡng nhân tài, mở cửa đối ngoại trong giáo dục…, từ đó xác định mô hình hệ thống giáo dục của Trung Quốc trong tương lai.

Cuốn sách là những kinh nghiệm trong sự nghiệp phát triển và hiện đại hóa giáo dục của Trung Quốc. Đây sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà giáo dục, các nhà hoạch định chính sách và những bạn đọc quan tâm tới nền giáo dục nước ta.