Trang chủ Kinh tế Tác động của quá trình đổi mới sở hữu đến sự phát triển của lực lượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Tác động của quá trình đổi mới sở hữu đến sự phát triển của lực lượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Tac dong cua qua trinh doi moi 2410Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hoài - TS. Nguyễn Đức Luận

Số trang: 200 trang

Giá tiền: 55.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2016

Sở hữu là mặt cơ bản nhất trong quan hệ sản xuất, chịu sự quy định của lực lượng sản xuất. Trong lĩnh vực nông nghiệp thì tác động của sở hữu đối với lực lượng sản xuất vừa tuân theo quy luật chung, vừa có những nét đặc thù do đặc trưng ngành nghề quy định.

Nội dung cuốn sách Tác động của quá trình đổi mới sở hữu đến sự phát triển của lực lượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay do TS. Nguyễn Thị Hoài và TS. Nguyễn Đức Luận biên soạn gồm ba chương, hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và những nhà nghiên cứu mácxít về tác động của sở hữu đến sự phát triển của lực lượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; làm rõ những đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng, đổi mới sở hữu và quá trình cụ thể hóa, luật hóa những đường lối, chủ trương đó của Nhà nước; làm rõ quá trình đổi mới sở hữu và tác động của quá trình đó đến sự phát triển của lực lượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở nước ta; đồng thời cũng làm rõ một số hạn chế về sở hữu và đề xuất những phương hướng, giải pháp góp phần giải quyết một số vấn đề bức thiết liên quan đến sở hữu và sự tác động của nó đối với lực lượng sản xuất trong nông nghiệp ở nước ta hiện nay.