cmnsvn

Trang chủ Kinh tế Xây dựng quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Xây dựng quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

xay dung quan he sx 2510Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Trương Tuấn Biểu – Đại tá, PGS.TS. Trần Đăng Bộ (Đồng chủ biên)

Số trang: 188 trang

Giá tiền: 57.000đ

Xuất bản: Tháng 9-2016

Nội dung cuốn sách nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu làm rõ cả lý luận và thực tiễn xây dựng quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không chỉ là cần thiết, cấp bách hiện nay, mà còn góp phần từng bước làm rõ một trong các mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách được chia thành ba chương, gồm:

Chương I: Cơ sở lý luận về xây dựng quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

Chương II: Thực trạng xây dựng quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời gian qua;

Chương III: Quan điểm và giải pháp xây dựng quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới.