Trang chủ Kinh tế Giá trị thặng dư trong nền kinh tế nối kết

Giá trị thặng dư trong nền kinh tế nối kết

gia tri thang du 411Tác giả: TS. Lê Thanh Hải

Số trang: 176 trang

Giá tiền: 52.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2016

Nội dung sách bàn về giá trị thặng dư trong bối cảnh thế giới đương đại, khi các nền kinh tế thế giới đang nối kết với nhau với tốc độ chóng mặt. Trong bối cảnh đó, việc tạo ra giá trị thặng dư, tạo ra sự phát triển không còn chỉ dựa trên yếu tố truyền thống là vốn kinh tế, mà nó còn dựa vào vốn văn hóa, vốn xã hội. Trong cuốn sách này, tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa, mà cụ thể là vai trò của truyền thông văn hóa đối với việc tạo ra giá trị thặng dư cũng như tạo ra sự phát triển bền vững trong thời đại ngày nay.

Cuốn sách gợi mở thông tin tham khảo không chỉ đối với doanh nhân mà còn đối với các nhà hoạch định chính sách trong việc phát triển hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.