cmnsvn

Trang chủ Kinh tế Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

kho hoc va cong nghe 2212Tác giả: TS. Đỗ Văn Thắng

Số trang: 368 trang

Giá tiền: 62.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2016

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam. Trong những năm qua, thành phố luôn tập trung đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.

Cuốn sách Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay do TS. Đỗ Văn Thắng biên soạn. Cuốn sách gồm 3 chương, trình bày những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, chỉ ra thực trạng vài trò của khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay; từ đó đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu để phát huy hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần làm sáng tỏ những nội dung, đặc điểm, thực trạng về vài trò của khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.