Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện đặc thù ở Việt Nam

Xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện đặc thù ở Việt Nam

xay dung nha nuoc 0602Tác giả: TS. Hoàng Thị Hạnh

Số trang: 252 trang

Giá tiền: 91.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Cuốn sách tiếp cận vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng mới: phân tích việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện đặc thù trong nước và thời đại, đề xuất những giải pháp chủ yếu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với những điều kiện của Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm 04 chương:

Chương I: Những tiền đề lý luận xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

Chương II: Nhà nước pháp quyền và nhà nước quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Chương III: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện đặc thù;

Chương IV: Những giải pháp chủ yếu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.