Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới

nang cao nang luc 133Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu – PGS.TS. Trương Ngọc Nam (Đồng chủ biên)

Số trang: 432 trang

Giá tiền: 84.000đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách tập trung trình bày những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền, về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; quan niệm, nội dung, phương pháp tiếp cận và hệ tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo; phân tích, đánh giá thực trạng và khái quát những vấn đề đặt ra trong năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay; đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của hệ thống quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Kết cấu cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng;

Chương II: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: thực trạng và vấn đề đặt ra;

Chương III: Quan điểm và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.