Trang chủ Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng Giá trị trường tồn trong cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giá trị trường tồn trong cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sửa đổi lối làm việcNăm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cuốn Sửa đổi lối làm việc, tổng hợp và vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Ðảng ta. Ngày nay, khi chúng ta đang đẩy mạnh học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thì những giá trị lý luận và thực tiễn trong cuốn sách Sửa đổi lối làm việc của Người, một lần nữa được khẳng định và phát huy mạnh mẽ.

Cuốn sách được Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết trong thời gian tập trung chuẩn bị cho Chiến dịch Thu Đông, đến tháng 10-1947 thì hoàn thành và được Nhà xuất bản Sự thật (tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật hiện nay) xuất bản lần đầu tiên năm 1948 với bút danh X.Y.Z. Tính đến nay cuốn sách đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ

Cuốn sách với sáu nội dung chính: (1) Phê bình và sửa chữa; (2) Mấy điều kinh nghiệm; (3) Tư cách và đạo đức cách mạng; (4) Vấn đề cán bộ; (5) Cách lãnh đạo; (6) Chống thói ba hoa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích một cách hệ thống những biểu hiện: làm trái phép nước, cậy thế hủ hóa, chủ nghĩa cá nhân, thói ba hoa, suy đồi đạo đức cách mạng… đang diễn ra trong nội bộ Đảng, từ đó vạch ra các giải pháp để khắc phục, loài trừ tận gốc các căn bệnh nguy hiểm đó. Người phê phán “chủ nghĩa cá nhân”, xem đó là một thứ “vi trùng rất độc” nó sinh ra các khuyết điểm nghiêm trọng như bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, ham địa vị, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, bệnh “hữu danh vô thực”, kéo bè, kéo cánh, bệnh cận thị không biết nhìn xa, trông rộng... Để loại bỏ căn bệnh cực kỳ nguy hiểm này, theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên xem xét, sửa đổi lối làm việc; xác định đâu là ưu điểm, đâu là khuyến điểm; không sợ khuyết điểm, không che dấu khuyến điểm, phải tự phê bình, phê bình rộng rãi. Bác cho rằng: Một Đảng mà giấu khuyết điểm là một Đảng hỏng, có gan thừa nhận khuyết điểm, tìm nguyên nhân, quyết tâm sửa chữa khuyết điểm thì đảng đó là một đảng tiến bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt chú trọng đến vấn đề đạo đức cách mạng. Theo Người, đạo đức cách mạng là cái căn bản, là cái gốc đối với toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, không có đạo đức thì dù giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Người chỉ ra đạo đức cách mạng bao gồm 5 tính tốt: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm: Nhân là hết lòng thương yêu, giúp đỡ đồng chí và đồng bào; Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, không có việc gì giấu Đảng; Trí là đầu óc trong sạch, sáng suốt; Dũng là gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm phải có gan sửa chữa; Liêm là trong sạch, không tham lam. Bác chỉ rõ “đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Có thể nói cuốn sách Sửa đổi lối làm việc là tác phẩm quan trọng, chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm huyết viết nên. Đây là một tác phẩm có tính lý luận, tính chiến đấu và tính thực tiễn sâu sắc, bao quát được những vấn đề rộng lớn trong toàn bộ các mối quan hệ và các nguyên tắc, phương pháp, lề lối, cách thức làm việc của Đảng, Nhà nước và của cán bộ, đảng viên. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước, nội dung tác phẩm của Bác vẫn còn nguyên giá trị, giúp cho chúng ta thống nhất về nhận thức và hành động, nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; khắc phục các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một số cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh, trong sạch, gắn bó mật thiết và phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Nguyễn Thúy