Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

nhung noi dung co ban 712Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 118 trang

Giá bán: 20.000 đồng

Xuất bản: Tháng 1-2017

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

- Phần I: Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Phần II: Đạo đức Hồ Chí Minh

- Phần III: Phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất phong phú, có mối quan hệ thống nhất, biện chứng tạo nên nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh.

Cuốn sách tài liệu cần thiết và bổ ích, góp phần tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.