Trang chủ Các ấn phẩm khác Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

nghien cuu chu thuyet 125Tác giả: PGS. TS. Tô Huy Rứa, GS. TS. Hoàng Chí Bảo (Đồng chủ biên)

Số trang: 764 trang

Xuất bản: Tháng 4-2017

Cuốn sách khái quát những tư tưởng chủ thuyết phát triển trên thế giới; tư tưởng chủ thuyết phát triển ở Việt Nam trước thời đại Hồ Chí Minh. Trong phần nghiên cứu về chủ thuyết phát triển của Việt Nam, các tác giả trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận cốt yếu về chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh đã làm rõ hệ mục tiêu của đổi mới, của phát triển trong giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới cũng như trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI; sự vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam vào thực tiễn đổi mới hiện nay. Cuốn sách có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn Nghị quyết Đại hội XII, vững tin hơn vào con đường phát triển mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển

Phần thứ hai: Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

Phần thứ ba: Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ XXI (Hướng tầm nhìn tới năm 2020, 2045).