Trang chủ Pháp luật Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

luat dat dai 225Tác giả: Quốc hội

Số trang: 604 trang

Giá tiền: 107.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Luật đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Luật gồm 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương, 66 điều so với Luật đất đai năm 2003.

Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Luật đất đai năm 2013 và 10 Nghị định đã được Chính phủ ban hành để hướng dẫn thi hành luật này như: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13-4-2015 quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09-9-2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06-1-2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai,...

Cuốn sách giúp bạn đọc có đầy đủ thông tin khi tìm hiểu và thực thi pháp luật về đất đai.