Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020 (Dùng để tuyên truyền trong Nhân dân)

Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020 (Dùng để tuyên truyền trong Nhân dân)

tai lieu tuyen truyen 245Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 112 trang

Giá tiền: 26.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Cuốn sách được kết cấu gồm hai phần:

Phần thứ nhất:  Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng 2011-2015;

Phần thứ hai: Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020.

Nội dung cuốn sách chỉ rõ những kết quả, hạn chế, yếu kém trên những lĩnh vực quan trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Trên cơ sở đó rút ra một số kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đồng thời chỉ ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong 5 năm 2016-2020 như: phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,...