Trang chủ Pháp luật Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay

Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay

hoan thien pl 1552017Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 39.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở tuyển chọn các bài viết của các tác giả đang công tác tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ,… Nội dung các bài viết giới thiệu các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực trạng hoạt động khiếu nại, tố cáo và áo dụng pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đồng thời đóng góp những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp những người có liên quan, người có thẩm quyền có nhận thức đúng đắn hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo.