Trang chủ Sách sắp xuất bản Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn (sách tham khảo)

Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn (sách tham khảo)

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề lý luận, thực tiễn về quản trị tốt trên thế giới đang được xem là những nguyên tắc nền tảng cho phát triển bền vững, là một trong những yếu tố chính dẫn đến thành công trên con đường phát triển của một quốc gia, cũng như sự chuyển biến lớn trong nhận thức của nhân loại về cách thức tổ chức, vận hành bộ máy nhà nước. Từ những kinh nghiệm của thế giới các tác giả  rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những phương hướng, giải pháp thúc đẩy các nguyên tắc của quản trị tốt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam trong thời gian tới.