Trang chủ Pháp luật Bộ luật lao động năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ luật lao động năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

bo luat lao dong 125Tác giả: Quốc hội

Số trang: 496 trang

Giá tiền: 97.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Bộ luật lao động năm 2012 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18-6-2012 (thay thế Bộ luật lao động năm 1994 sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007), có hiệu lực thi hành từ ngày 18-6-2013. Để cụ thể hóa các quy định của Bộ luật lao động năm 2012, trong những năm qua, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành.

Cuốn sách Bộ luật lao động năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, đặc biệt người lao động, người sử dụng lao động, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, tìm hiểu thông tin pháp luật về vấn đề này.

Kết cấu cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: Bộ luật lao động năm 2012 (có chú thích những nội dung được sửa đổi, bãi bỏ theo quy định tại Điều 516 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).

Phần II: Các văn bản hướng dẫn thi hành: Bao gồm 19 nghị định và thông tư hướng dẫn các quy định của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, tuyển dụng, quản lý người lao động, về tiền lương, kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động.