Trang chủ Sách sắp xuất bản Hiến pháp năm 1946 – Những giá trị lịch sử (Sách chuyên khảo)

Hiến pháp năm 1946 – Những giá trị lịch sử (Sách chuyên khảo)

Nội dung cuốn sách làm rõ bối cảnh lịch sử, giá trị nội dung và ý nghĩa lịch sử của Hiến pháp năm 1946. Ra đời cách đây đã hơn 70 năm, tuy nhiên, những giá trị lịch sử của bản Hiến pháp lịch sử này vẫn còn tỏa sáng đến tận hôm nay. Cuốn sách gồm 20 bài viết của các nhà nghiên cứu khẳng định rõ những giá trị pháp lý của bản Hiến pháp đầu tiên trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.