Trang chủ Sách sắp xuất bản Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học ở Việt Nam

Nội dung cuốn sách đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước. Những tư tưởng và quan điểm của Người hết sức sâu sắc về vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục, nhằm hướng đến phát triển một nền giáo dục toàn diện, góp phần phục vụ cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo nước ta hiện nay.