Trang chủ Các ấn phẩm khác Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiễn

xa hoi hoa 125Tác giả: TS. Phạm Thị Thu Hương

Số trang: 204 trang

Xuất bản: Tháng 5-2017

Giá bán: 39.000 đồng

Với kết cấu 3 chương, nội dung sách tập trung trình bày một số nội dung chính sau:

Thứ nhất, luận giải làm rõ một số vấn đề lý luận về xã hội hóa giáo dục như: quan niệm về xã hội hóa giáo dục, nội dung xã hội hóa giáo dục và tính tất yếu phải thực hiện xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam.

Thứ hai, phân tích thực trạng và luận giải những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam trong thời gian qua.

Thứ ba, xác định phương hướng, đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay.