Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

phe phan nhung quan diem 107Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

Số trang: 448 trang

Giá tiền: 98.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Cuốn sách gồm 24 bài viết của các học giả, các nhà khoa học, từ lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam với những luận cứ sắc bén, phê phán mạnh mẽ các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần :

- Phần thứ nhất: Phê phán các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Phần thứ hai: Phê phán các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.