Trang chủ Sách sắp xuất bản Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: quan điểm, phương pháp và kỹ thuật

Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: quan điểm, phương pháp và kỹ thuật

Nội dung cuốn sách đề cập đến tầm quan trọng của phương pháp dạy học, cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học triết học, cũng như đưa ra những kiến nghị giải pháp trong việc nghiên cứu và giảng dạy triết học có hiệu quả, từ đó đề xuất giải pháp đổi mới theo phương pháp dạy - học tích cực và các kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy.