Trang chủ Pháp luật Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016 và văn bản hướng dẫn thi hành

luat thue tieu thu 257Số trang: 112 trang

Giá tiền: 18.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2017

Nội dung cuốn sách gồm Luật thuế tiêu thu đặc biệt năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016 và 5 nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật này. Cụ thể:

- Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã được nhất thể hóa từ bốn văn bản luật đó là: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về thuế năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế năm 2016.

- 5 nghị định, thông tư gồm: Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (Trích); Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24-11-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12-8-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (Trích); Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06-3-2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24-11-2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12-8-2016 của Bộ Tài chính).