Trang chủ Kinh tế Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

quan tri doanh nghiep 267Tác giả: TS. Đỗ Thị Kim Tiên

Số trang: 360 trang

Giá tiền: 74.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2017

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương trình bày những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp như: tổng quan về doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp; môi trường hoạt động của doanh nghiệp; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; cơ chế quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp; nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp...

- Chương I: Tổng quan về doanh nghiệp. Trình bày khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp; loại hình doanh nghiệp; vị trí và vai trò của doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp;

- Chương II: Cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp. Trình bày về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp; quản trị doanh nghiệp;

- Chương III: Môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Trình bày các khái niệm và đặc điểm môi trường hoạt động của doanh nghiệp và phân loại môi trường hoạt động của doanh nghiệp;

- Chương IV: Nhà nước với vai trò chủ thể quản lý hệ thống doanh nghiệp. Trình bày các vấn đề liên quan đến quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp; tính tất yếu khách quan của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; các chức năng cơ bản của Nhà nước trong quản lý doanh nghiệp;

- Chương V: Cơ chế quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp. Trình bày khái niệm cơ chế quản lý của Nhà nước và các yếu tố cấu thành cơ chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp;

- Chương VI: Nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Trình bày việc lập kế hoạch quản lý doanh nghiệp; xây dựng chính sách quản lý doanh nghiệp; ban hành, phổ biến pháp luật về doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; tổ chức thực thi chính sách, pháp luật về quản lý doanh nghiệp;

- Chương VII: Quản lý doanh nghiệp nhà nước. Trình bày các vấn đề liên quan đến sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp nhà nước; đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước; việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và Nhà nước thực hiện chức năng chủ sở hữu quản lý doanh nghiệp.