Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Giáo trình xây dựng Đảng về tổ chức

Giáo trình xây dựng Đảng về tổ chức

giao trinh xay dung dang128Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phương (Chủ biên)

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 45.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Xây dựng Đảng về tổ chức là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời là một nội dung quan trọng trong chương trình giảng dạy của các cơ sở đào tạo về lý luận chính trị. Cuốn sách Giáo trình xây dựng Đảng về tổ chức là một tài liệu tham khảo hữu ích trong việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn học xây dựng Đảng về tổ chức trong tình hình mới.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương I: Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Chương II: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên;

Chương III: Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng;

Chương IV: Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy Đảng.