Trang chủ Sách sắp xuất bản Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016

Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016

Nội dung cuốn sách trình bày khái quát các khía cạnh liên quan đến chính sách đối ngoại của Việt Nam, quá trình điều chỉnh, phát triển cả về tư duy, hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN trong 30 năm đổi mới, đồng thời đánh giá triển vọng và đưa ra kiến nghị về chính sách của Việt Nam với ASEAN trong 10 năm tới.