Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế lịch sử và vấn đề

Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế lịch sử và vấn đề

cach mang Vn 1582017Tác giả: GS. NGND. Dương Vũ Ninh

Số trang: 342 trang

Giá tiền: 100.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Cuốn sách đi sâu nghiên cứu một số vấn đề quan hệ đối ngoại của Việt Nam, về mối quan hệ giữa Việt Nam với thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài, bao gồm cả đồng minh với đối thủ; phân tích một số vấn đề nổi bật trên cơ sở khai thác các nguồn tư liệu từ nhiều phía. Nội dung cuốn sách được chia làm bốn phần:

Phần thứ nhất: Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập (1945-1954)

Phần thứ hai: Về cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

Phần thứ ba: Về công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ biên giới và hội nhập quốc tế (từ năm 1975 đến nay)

Phần thứ tư: Bảy mươi năm đấu tranh vì độc lập, tự do và hội nhập phát triển.