Trang chủ Sách sắp xuất bản Tìm hiểu về quan hệ công chúng (PR) và việc vận dụng trong lực lượng Cảnh sát nhân dân

Tìm hiểu về quan hệ công chúng (PR) và việc vận dụng trong lực lượng Cảnh sát nhân dân

Quan hệ công chúng (PR) sẽ giúp cho các tổ chức, cá nhân tạo dựng uy tín, củng cố, duy trì hình ảnh tốt đẹp của họ đối với cộng đồng. Bên cạnh đó, hoạt động PR cũng khuyến khích công chúng tham gia vào các hoạt động của tổ chức, tạo động lực cho các thành viên tích cực làm việc, đóng góp vì quyền lợi của tập thể, cũng như bảo vệ tổ chức trước khủng hoảng. Chính vì vậy, PR đã được vận dụng ở rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân.