Trang chủ Pháp luật Luật Du lịch

Luật Du lịch

luat du lich 2182017Tác giả: Văn phòng Quốc hội

Số trang: 82 trang

Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Bộ luật Du lịch được được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017. Bộ luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch. Đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cơ quan khác, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt đông liên quan đến du lịch.