Trang chủ Pháp luật Luật Trợ giúp pháp lý của Nhà nước

Luật Trợ giúp pháp lý của Nhà nước

luat tro giup ply2182017Tác giả: Văn phòng Quốc hội

Số trang: 48 trang

Giá tiền: 12.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Luật Trợ giúp pháp lý của Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.