Trang chủ Các ấn phẩm khác Quản lý dự án đầu tư công

Quản lý dự án đầu tư công

quan ly du an 2182017Tác giả: TS. Lê Như Thanh - TS. Lê Văn Hòa (Đồng Chủ biên)

Số trang: 220 trang

Giá tiền: 46.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2017

Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề về đầu tư công và quản lý đầu tư công; dự án đầu tư công và quản lý dự án đầu tư công, các bên liên quan và tổ chức văn phòng quản lý dự án; phương pháp lập, phân tích trình hiệu quả và thẩm dịnh dự án đầu tư công; các hình thức quy trình, kỹ thuật và kiểm soát thực hiện dự án đầu tư công; cách thức giám sát, đánh giá dự án đầu tư công và xử lý kết quả giám sát, đánh giá. Qua đó vận dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào việc lập, thẩm định và quyết định dự án đầu tư công, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện dự án đầu tư công nhằm tạo ra các đầu ra của dự án, và thông qua đó đạt các mục tiêu đầu tư công.