Trang chủ Pháp luật Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

luat boi thuong2182017Tác giả:Văn phòng Quốc hội

Số trang: 106 trang

Giá tiền: 18.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước ÂÂ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật này quy định trách nhiệm bồi thường thiệt của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước. Đối tượng được bồi thường thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định tại Luật này.