Trang chủ Các ấn phẩm khác Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng

Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng

quan ly 2482017Tác giả: TS. Đỗ Văn Nhân – TS. Võ Văn Lợi

Số trang: 196 trang

Giá tiền: 55.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Nội dung cuốn sách làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với đất đô thị, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Kết cấu cuốn sách gồm III chương:

Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với đất đô thị;

Chương II: Thực trạng đất đô thị và quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng;

Chương III: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng.