Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Tài liệu học tập các Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tài liệu học tập các Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

tai lieu hoc tap 298Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 112 trang

Xuất bản: Tháng 6-2017

Cuốn sách nằm trong bộ ba tài liệu để giúp các cấp, các ngành học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương biên soạn: Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở); Tài liệu hỏi - đáp  về các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân).

Kết cấu cuốn sách gồm 3 chuyên đề :

- Chuyên đề 1: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Chuyên đề 2: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Chuyền đề 3: Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.