Trang chủ Các ấn phẩm khác Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

kien thuc2882017Tác giả: Lương Trọng Thành - Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)

Số trang: 352 trang

Giá tiền: 68.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8 - 2017

Cuốn sách cung cấp và trang bị những kiến thức cơ bản và bồi dưỡng một số kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân ngay từ đầu nhiệm kỳ, giúp cho các đại biểu Hội đồng nhân dân nắm được những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, kỹ năng, nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ quyền hạn của người đại biểu nhân dân, để từ đó từng bước nâng cao và hoàn thiện năng lực của người đại biểu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

Nội dung sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Hỏi - đáp về những điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Phần thứ hai: Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã;

Phần thứ ba: Một số mẫu văn bản do Hội đồng nhân dân ban hành.