Trang chủ Sách sắp xuất bản Hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm của Lào và kinh nghiệm của Việt Nam

Hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm của Lào và kinh nghiệm của Việt Nam

Cuốn sách gồm những bài tham luận của các nhà nghiên cứu lý luận, tập trung làm rõ những vấn đề cốt yếu đặt ra trong quá trình hội nhập quốc tế của nước Việt Nam và Lào cũng như sự lãnh đạo của Đảng về hội nhập; nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm độc lập dân tộc, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quốc phòng, an ninh, văn hóa; công tác đối ngoại của Đảng; tăng cường công tác xây dựng Đảng.