Trang chủ Pháp luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

luat sua doi 69.jpgTác giả: Quốc hội

Số trang: 680 trang

Giá tiền: 117.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017

Cuốn sách gồm các văn bản, nghị quyết: Lệnh số 08/2017-CTN ngày 03-7-2017 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13; Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.