Trang chủ Pháp luật Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

bo luat hinh su 199.jpgSố trang: 494 trang

Giá tiền: 77.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017

Cuốn sách gồm ba phần với 26 chương và 426 điều, là văn bản nhất thể hóa của hai văn bản luật là Bộ luật hình sự (Luật số 100/2015/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Cả hai luật đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tuy nhiên, đây không phải là văn bản chính thức được cơ quan có thẩm quyền thông qua nên văn bản Bộ luật Hình sự này chỉ có tính chất tham khảo.