Trang chủ Các ấn phẩm khác Tài liệu ôn thi cao học Môn triết học Mác –Lênin (Cho các ngành khối không chuyên triết)

Tài liệu ôn thi cao học Môn triết học Mác –Lênin (Cho các ngành khối không chuyên triết)

tai lieu2102017Tác giả: Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam - Học Viện Khoa học Xã hội

Số trang: 178 trang

Giá tiền: 55.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017

Nội dung cuốn sách thông qua 10 chuyên đề được trình bày ngắn gọn, cô đọng hệ thống các tri thức cơ bản của triết học Mác- Lênin về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, như: vấn đề cơ bản của triết học và những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của Triết học Mác- Lênin; khái niệm vật chất, ý thức; hai nguyên lý, ÂÂ ba quy luật và sáu cặp phạm trù; thực tiễn và vai trò của nó đối với nhận thức; mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng tồn tại xã hội và ý thức xã hội; giai cấp, đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội…